Mod Operator

haftee hiruu intiijarii deebisu

caasimaa:

Result = Expression1 MOD Expression2

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Bu'aa: Lakkoofsi jijjiramaa kamuu bu'aa qoyyaba MOD qabu.

Himannoo1, Himannoo2: Himanno lakkofsa hiruu barbaadde.

Fakkeenya:

Sub ExampleMod

  print 10 mod 2.5 REM returns 0

  print 10 / 2.5 REM returns 4

  print 10 mod 5 REM returns 0

  print 10 / 5 REM returns 2

  print 5 mod 10 REM returns 5

  print 5 / 10 REM returns 0.5

End Sub