"*" Operator

Gatii lama waliin baay'isi.

caasimaa:

Result = Expression1 * Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: himannon lakkofsa kamiyyuu bu'aa baay'isuu kuusa.

Himannoo1, Himannoo2: Himanno lakkofsa kamu at waliin baay'isuu barbaaddu.

Fakkeenya:

Sub ExampleMultiplication1

    Print 5 * 5

End Sub

 

Sub ExampleMultiplication2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 * iValue2

End Sub