"-" Operator

Gatii lama walirraa hir'isi.

caasimaa:

Result = Expression1 - Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkofsi jijjiirama kamu bu'aa hir'isuu qaba.

Himannoo1, Himannoo2: lakkoofsa himanoo kamuu kan hir'isuu barbaadde.

Fakkeenya:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub