Ogeejjii Herrergaa

Ogeejjii Herreegaa armaan gadiiLibreOfficeBu'uuran deeggaramu

Boqonnaan kun ibsa gabaabaa ogeejjii gimxoosha sagantaa keessaatti barbbaddu kenna.

"-" Operator

Gatii lama walirraa hir'isi.

"*" Operator

Gatii lama waliin baay'isi.

"+" Operator

himannoo lama ida'i ykn walitti maki.

"/" Operator

Gatii lama hiraa.

"^" Operator

lakkofsa expoonantiitti Olkaasuu

Mod Operator

haftee hiruu intiijarii deebisu