XOR Operator

yaayaa Exclusive-Or makaa himanno lama dalagi.

caasimaa:

Result = Expression1 XOR Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkoofsi jijjiiramaa kamuu walitti qabaa qaba.

Himannoo1, Himannoo2: Himannoowwan lakkofsa kamu kan makuu barbaadde.

Yaayaan guduunfituu qoqqobbii-Or himannoowwan Buuliyaanii lama gatii Dhugaa deebisu yoo himannon lachuu adda addda ta'an

Laklame qabeessi guduunfituun qoqqobbii-Or laklamee deebisa yoo laklameen walgitu himannoo lamaan keessaa tokko keessatti qindaa'e.

Fakkeenya:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0

  vOut = vB XOR vA ' returns 2

End Sub