Or Operator

yaayaa OR disjaakshinii himanno lama irratti dalagi.

caasimaa:

Result = Expression1 Or Expression2

Ulaagaalee:

Bu'aa: lakkoofsi jijjirama kamu bu'aa disjaakshinii qaba.

Himannoo1, Himannoo2: lakkoofsi himannoo kamuu kan wal madaalchisuu barbaadde.

yaayaa OR walgadhiisni himannoo Buuliyaanii lama Dhugaa deebisuuf yoo xiqqaate himannon madaalli tokko Dhugaa ta'e.

madaallin laklameewwanii bu'aa laklame qindeessuuf yoo walgitni laklamee himannoo lamaan keessaa tokko qindaa'e.

Fakkeenya:

Sub ExampleOr

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB Or vB > vC ' -1

  vOut = vB > vA Or vB > vC ' -1

  vOut = vA > vB Or vB > vD ' -1

  vOut = (vB > vD Or vB > vA) ' 0

  vOut = vB Or vA ' 10

End Sub