Err Function

Lakkaddaa dogogoraa yommuu sagantichi hojjetuu addaan baasu deebisi.

caasimaa:

Err

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Dalagaan Err kan fayyadu dogogora addaan baafachuuf, dogogora murteessuu fi sirressuufi.

Fakkeenya:

Sub ExampleError

on error goto ErrorHandler REM Set up error handler

Dim iVar as Integer

Dim sVar As String

Dogogorri REM kan uumamu dhabamuu faayiliitini.

    iVar = Freefile

    Open "\file9879.txt" for Input as #iVar

    Line Input #iVar, sVar

    Close #iVar

Exit Sub

ErrorHandler:

    MsgBox "Dogogora" & Err & ": " & Error$ + chr(13) + "Sarara : " + Erl + chr(13) + Now , 16 ,"Dogogorri uumame"

End Sub