Fankishinii Qabannoo Dogogora

Himootaa fi faankishinii armaan gadii fayyadani LibreOffice Bu'uura dogogora ka'uumasa dabalgochuuf.

LibreOffice Maloota garaagaraa yommuu dogogorrii sa'aa darbee saganticha itti uumamu kenna.

Erl Function

Lakkaddaa dogogoraa yommuu sagantichi hojjetuu addaan baasu deebisi.

Err Function

Lakkaddaa dogogoraa yommuu sagantichi hojjetuu addaan baasu deebisi.

Error Function

ergaa dogongora gara lakkadda dogongoraa kename isa gitutti debisi

On Error GoTo ... Resume Statement

karaa qabanoo-dogongoraa erga dogongorri uumameen booda dandeessisi, ykn sagantaa raawwii itti fufa