Timer Function

Gatii lakkoofsa sekandii giddugaleessa halkaniitii eegalee jiru deebisi.

Sajoo Yaaddannoo

Yeroo himtuu waamuuf duraan dursitee gegeedaramaa ibsuu qabda.Karaa biroon immo gegeedaramaa gosa daataa "Long" ttii moogasi.


caasimaa:

Timer

Gatii deebii:

Guyyaa

Fakkeenya:

Sub ExampleTimer

Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long

  lSec = Timer

  MsgBox lSec,0,"Halkan qixxee eegalee sekandii"

  lMin = lSec / 60

  lSec = lSec Mod 60

  lHour = lMin / 60

  lMin = lMin Mod 60

  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2) ,0,"Yeroon"

End Sub