Hour Function

Gatii Sa'aatii yeroo irraa deebisi kan faankishinii TimeSerial ykn TimeValue irraa maddu.

caasimaa:

Sa'aa(Lakkoofsa)

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Lakkoofsa: Himamsa numeerikaa kan gatii eenyummaa yeroo of keessaa qabu sa'aa deebisuuf gargaaru .

Fankishinin kun faallaa TimeSerial faankishiniiti .Kan inni deebisu yeroo irraa sa'aatii meeqa akka ta'e kan TimeSerial ykn kan TimeValue ti. Fakkeenyaaf, himamsa:

Maxxansa sa'aa(TimeSerial(12,30,41))

gatiii 12 deebisi.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleHour

Print "Sa'aan amma " & Hour( Now )

End Sub