Name Statement

Faayilii ykn galeeloo jiru maqaa jijjiiri.

caasimaa:

Name OldName As String As NewName As String

Ulaagaalee:

OldName, NewName: Himamsa diraa kammiyyu kan maqaa faayilii ibsu xurree dabalatee. Kanas fayyadamuu dandessa sirnaasxaa URL.

Fakkeenya:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    msgbox "Faayiliin duraanuu ni jira"

End If

End

End Sub