MkDir Statement

Galeeloo haraa giddugaleessa agaargootti uuma.

caasimaa:

MkDir Text As String

Ulaagaalee:

Barruu: Himamsa diraa kan maqaa ibsu fi galeeloon xurree akka uumamu taasisu.kanas fayyadamuu ni dandeessa sirnasxaa URL .

Xurreen yoo murtaa'uu baatee, galeeloon galeeloo ammaa kessaatti uumama.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne 76 Xurree hin argamne

Fakkeenya:

Sub ExampleFileIO

'Fakkeenya faankishinii dhaabbata fayiliiti.

Const sFile1 As String = "file://c|/autoexec.bat"

Const sDir1 As String = "file://c|/Temp"

Const sSubDir1 as String ="Test"

Const sFile2 as String = "Copied.tmp"

Const sFile3 as String = "Renamed.tmp"

Dim sFile As String

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1

  ChDir( sDir1 )

  If Dir(sSubDir1,16)="" then ' Does the directory exist ?

    MkDir sSubDir1

    MsgBox sFile,0,"Create directory"

  End If

  sFile = sFile + "/" + sFile2

  FileCopy sFile1 , sFile

  MsgBox fSysURL(CurDir()),0,"Current directory"

  MsgBox sFile & Chr(13) & FileDateTime( sFile ),0,"Creation time"

  MsgBox sFile & Chr(13)& FileLen( sFile ),0,"File length"

  MsgBox sFile & Chr(13)& GetAttr( sFile ),0,"File attributes"

  Name sFile As sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  Galeeloo tokkoo kessattii maqaa jijjiiri.

  sFile = sDir1 + "/" + sSubDir1 + "/" + sFile3

  SetAttr( sFile, 0 ) 'Delete all attributes

  MsgBox sFile & Chr(13) & GetAttr( sFile ),0,"New file attributes"

  Kill sFile

  RmDir sDir1 + "/" + sSubDir1

End Sub

 

' Converts a system path in URL

Function fSysURL( fSysFp As String ) As String

Dim iPos As String

  iPos = 1

  iPos = Instr(iPos,fSysFp, getPathSeparator())

  Do While iPos > 0

    Mid( fSysFp, iPos , 1,"/")

    iPos = Instr(iPos+1,fSysFp, getPathSeparator())

  Loop

  ' the colon with DOS

  iPos = Instr(1,fSysFp,":")

  If iPos > 0 Then Mid( fSysFp, iPos , 1,"|")

  fSysURL = "file://" & fSysFp

End Function