FileAttr Function

Haalata gahinsaa deebisi ykn lakkofsa gahiinsa faayilii kan hima banaa dhaan banamu.Lakkofsi gahiinsa faayilii sirna dalagaa (OSH= Qabannoo sirna dalagaa)

Sajoo Yaaddannoo

Sirna dalagaa laklamee 32 yoo fayyadamte,ga'uumsa lakkoofsaa faayilii murteessuuf faankishinii FileAttr fayyadamuu hin dandeesssu.


Kanas ilaali: Bani

caasimaa:

FileAttr (FileNumber As Integer, Attribute As Integer)

Gatii deebii:

intergaa

Ulaagaalee:

Lakkofsa faayilii: Hamma faayilii baname hima baneme wajjin.

Amaloota: Himamsa itergaa kan odeeffannoo faayilii deebisuu barbaaddee agarsiisu .Gatiiwwan armaan gadii ni danda'amu.

1: Faankishiniin FileAttr jedhamu haalata ga'uumsa faayilii agarsiisa.

Faankishiniin FileAttr jedhamu sirna dalagaa gah'uumsa lakkoofsaa deebisa.

Yoo amaloota ulaagaalee gatii 1 ibsite, gatiin armaan kanaa gadii fayyadamee deebisa.

1 - INPUT (faayilii naqaaf banamu)

2 - OUTPUT (faayilii bahaaf banamu)

4 - RANDOM (faayilii gahiinsa darbee darbee banamuu )

8 - APPEND (faayilii miiltessaaf baname)

32 - BINARY (faayilii haalata lameetiin baname).

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

52 Maqaa faayiylii yookiin lakkoofsa yaraa

Fakkeenya:

Sub ExampleFileAttr

Dim iNumber As Integer

Dim sLine As String

Dim aFile As String

  aFile = "c:\data.txt"

  iNumber = Freefile

  Open aFile For Output As #iNumber

  Maxxansa #iNumber, "Kun Sarara barruuti"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 1 ),0,"Access mode"

  MsgBox FileAttr(#iNumber, 2 ),0,"File attribute"

  Close #iNumber

End Sub