Faankishinoota sa`atii darbee

Kutaan kun Bu`uura LibreOffice ibsa.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Faankishinoota I/O argii

Kutaan kun Faankishinoota Sa`atii Darbee qaaqalee naqaa fi bahaa galiinsa itti fayyadamaa waamuuf gargaaru ibsa.

Faankishinoota I/O Faayilii

Faayiloota (data) itti gargaaraman ibsame uumuu fi to`achuuf Faankishinoota I/O Faayilii gargaarami.

Guyyaa fi yeroo Functions

Himootaa fi faankishinoota asitti ibsaman guyyaa fi yeroo herreeguuf fayyadami.

Fankishinii Qabannoo Dogogora

Himootaa fi faankishinii armaan gadii fayyadani LibreOffice Bu'uura dogogora ka'uumasa dabalgochuuf.

ogeejjii yaayaa

ogeejjii yaayaa armaan gadii LibreOfficeBasic n deeggaramu

Ogeejjii Herrergaa

Ogeejjii Herreegaa armaan gadiiLibreOfficeBu'uuran deeggaramu

Faankishinoota lakkoofsaa

faankishinoonni lakkoofsa armaan gadii hediisa dalagu. Herreegni fi ogeejjiin Buuliyaanii kutaa addaatti ibsame.Faankishinoonni Ogeejjii irraa adda, faankishinoonni walii galtee dabarsuu fi bu'aa deebisuu yoo ta'u ogeejjiin immoo bu'aa himannoowwan lakkoofsaa lamaa walitti qabuun deebisa.

Too'annaa Sagantaa Raawwii

Himoonni armaan gadii sagantaa rawwii too'atu.

Jijjiiramtoota

Himoonni fi faankshinoonni armaan gadii jijjiiramtoota walii dalaguuf.Jijjiiramtoota ibsuuf ykn qindeessuuf,jijjiiramtoota gosa tokkorraa gara birootti geeddaruuf,ykn gosa jijjiiramaa murteessuuf faankshinoota kana fayyadamuu dandeessa.

Qooyyaboota walmadaallii

Qooyyabootni walmadaallii jiran armaan gaditti ibsamiiru.

Diraawwan

Faankishinoonni fi himoonni armaan gadii diraawwan gataa'essee deebisa.

Ajajawwan Biroo

Kuni, tarreffama faankishinootaa fi himootaa kanneen akaakuu biraa keessatti hin hammatamnee ti.