Gulaalaa Qaaqicha keessaa Too'annootaaf Fakkeenyoota Saganteessuu

Fakkeenyootii armaan gadii qaaqa haaraadhaaf "Qaaqa1" jedhamee waamama. Gulaalaa qaaqa keessatti qaaqa uumuu fi too'annoota armaan gadii ida'uuf meeshaalee kabala SaanduqaMeeshaa irraa fayyadami: Sanduuqii-filannoo "Sanduuqii-filannoo1" jedhamee waamama, Dirree Moggaasaa "Moggaasa1" jedhamee waamama, Qabduu "QabduuAjajaa1" jedhamee waamama, fi Saanduqa Tarree ammoo "SaanduqaTarree1" jedhameetu waamama.

Sajoo Ofegannoo

Jijjiirama wantaa tokkotti yammuu too'annaa tokko miiltessituu, Qubeen, qubee guddaa fi qubee xixiqqaan wal-fakkeessuu qabda.


Qaaqawwan Fe'uuf Dalaga Giloobaalii

Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)

Dim oLib as Object

Dim oLibDialog as Object

Dim oRuntimeDialog as Object

  If IsMissing(oLibContainer) Then

    oLibContainer = DialogLibraries

  End If

  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)

  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)

  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)

  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)

  LoadDialog() = oRuntimeDialog

End Function

Qaaqa tokko agarsiissuu

rem global definition of variables

Dim oDialog1 AS Object

Sub StartDialog1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  oDialog1.Execute()

End Sub

Saganticha keessaa kan Too'annaawwanii Dubbisi ykn Gulaali

Sub Sample1

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  Ilaallata qaaqaa REM argadhu

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  REM display text of Label1

  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")

  MsgBox oLabel1.Text

  Moggaasa1 too'annaadhaaf barruu haaraa REM qindeessi

  oLabel1.Text = "New Files"

  Haalojii1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi

  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1

  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties

  Haalojii1 too'annaadhaaf ilaallata haalaa haaraa REM qindeessi

  oCheckBox1Model.State = 1

  QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota ilaallata REM agarsiisi

  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1

  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties

  QabduuAjaja1 too'annaadhaaf amaloota REM agarsiisi

  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")

  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties

  Qaaqa REM raawwadhu

  oDialog1.Execute()

End Sub

SaanduqaTarree tokkotti Galfata ida'i

Sub AddEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM galfata haaraa tokko SaanduqaTarreetti ida'a

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  Dim iCount as integer

  iCount = oListbox.ItemCount

  oListbox.additem("New Item" & iCount,0)

End Sub

Galfata SaanduqaTarree tokko irraa haqi

Sub RemoveEntry

  BasicLibraries.LoadLibrary("Tools")

  oDialog1 = LoadDialog("Standard", "Dialog1")

  REM remove the first entry from the ListBox

  oDialog1Model = oDialog1.Model

  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")

  oListbox.removeitems(0,1)

End Sub