Tabell

Viser alle funksjonar som kan brukast for å setja inn, redigera og fjerna ein tabell i eit tekstdokument.

Set inn tabell

Set inn ein ny tabell.

Set inn

Kolonnar

Set inn kolonnar.

Rader

Set inn rader.

Slett

Tabell

Slettar den gjeldande tabellen.

Kolonnar

Slettar dei valde kolonnane.

Rader

Slettar dei valde radene.

Vel

Tabell

Vel den gjeldande tabellen.

Kolonne

Vel den gjeldande kolonnen.

Rad

Vel den gjeldande rada.

Celle

Vel den gjeldande cella.

Slå saman celler

Slår saman innhaldet av dei valde tabellcellene til éi enkelt celle.

Del celler

Deler cella eller cellegruppa vassrett eller loddrett i så mange celler som du skriv inn.

Slå saman tabellar

Slår saman to tabellar som ligg etter kvarandre til ein enkelt tabell. Tabellane må vera rett ved sidan av kvarandre og ikkje skilde frå kvarandre med eit tomt avsnitt.

Del tabell

Deler tabellen opp i to tabellar ved skrivemerket. Du kan òg velja denne kommandoen ved å høgreklikka i ei tabellcelle.

Autoformatering av tabell

Formaterer den gjeldande tabellen automatisk, inkludert skrift, skuggelegging og kantlinjer.

Autotilpass

Kolonnebreidd

Opnar dialogvindauget for kolonnebreidd, der du kan endra breidda til ein kolonne.

Beste kolonnebreidd

Tilpassar automatisk breidda på alle kolonnane slik at dei passar til celleinnhaldet. Når du endrar breidda til éin kolonne, vert ikkje breidda på dei andre kolonnane i tabellen påverka. Breidda på tabellen kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Fordel kolonnar jamt

Justerer breidda til dei markerte kolonnane slik at dei svarar til den breiaste kolonnen i utvalet. Den totale tabellbreidda kan ikkje vera større enn sidebreidda.

Radhøgd

Opnar dialogvindauget for radhøgd, der du kan endra høgda på ei rad.

Beste radhøgd

Juster høgda på radene automatisk til å passa med innhaldet i cellene.

Fordel rader jamt

Justerer høgda til dei markerte radene slik at dei svarar til den høgste rada i utvalet.

Del over sider

Tillet sideskift i den gjeldande rada.

Gjenta overskriftstrader

Gjentek tabelloverskriftene på dei neste sidene dersom tabellen går over meir enn éi side.

Gjer om

Tekst til tabell

Opnar eit dialogvindauge der du kan gjera om den markerte teksten til ein tabell.

Tabell til tekst

Opnar eit dialogvindauge der du kan gjera om den gjeldande tabellen til tekst.

Sorter

Sorterer dei valde avsnitta eller tabellradene alfabetisk eller numerisk. Du kan velja opptil tre sorteringsnøklar og i tillegg kombinera sortering med tal og bokstavar.

Formel

Opnar formellinja der du kan skriva inn eller endra på ein formel.

Talformat

Opnar eit dialogvindauge der du kan bestemma talformatet i tabellen.

Tabelleigenskapar

Viser eigenskapane til den valde tabellen, for eksempels namn, justering, avstand, kolonnebreidd, kantlinjer og bakgrunn.