Fil

Denne menyen inneheld funksjonar som gjeld det gjeldande dokumentet, opning av nye dokument og avslutting av programmet.

Ny

Opprettar eit nytt LibreOffice-dokument.

Opna

Opnar ei lokal eller ekstern fil eller importerer ei.

Opna ekstern …

Opnar eit dokument som ligg på ein ekstern filtenar.

Nyleg brukte dokument

Viser ei liste over nyleg opna filer. Trykk på filnamnet for å opna ei fil frå lista.

Lukk

Lukk dokumentet utan å avslutta programmet.

Vegvisarar

Hjelper deg med å laga formelle og personlege brev, faksar, saklister, presentasjonar med meir.

Malar

Lèt deg ordna og endra malar. Her kan du òg lagra gjeldande fil som ein mal.

Last inn på nytt

Vert brukt for å gå tilbake til sist lagra versjon av dokumentet.

Versjonar

Lagrar og organiserer fleire versjonar av dokumentet i same fil. Du kan `og opna, sletta og samanlikna tidlegare versjonar.

Lagra

Lagra dokumentet.

Lagra ekstern …

Lagrar eit dokument på ein ekstern filtenar.

Lagra som

Lagra dokumentet på ein annan plass, med eit anna filnamn eller som ein annan filtype.

Lagra alle

Lagrar alle LibreOffice-dokument som er endra.

Lagra ein kopi

Lagra ein kopi av det gjeldande dokumentet med eit anna namn eller ei anna plasering

Eksporter

Lagra dokumentet med eit anna namn og format.

Eksporter som …

Eksporterer dokumentet i PDF- eller EPUB-format

Send

Sender ein kopi av dokumentet til andre program.

Førehandsvis i nettlesar

Lagar ein mellombels kopi av det gjeldande dokumentet i HTML-format, opnar standard-nettlesaren og viser HTML-fila i nettlesaren.

Førehandsvising av utskrift

Førehandsviser sida eller avsluttar førehandsvisinga.

Skriv ut

Skriv ut dokumentet, merkt tekst eller dei sidene du oppgjev. Du kan også setja opp utskriftsval for dokumentet. Utskriftsvala kan variera etter kva skrivar og operativsystem du bruker.

Skrivaroppsett

Vel standardskrivar for dokumentet.

Dokumenteigenskapar

Vis eigenskapane til dokumentet, med statistikk slik som talet på ord og når det vart oppretta.

Digitale signaturar

Legg til og fjernar digitale signaturar til og frå dokumentet. Du kan òg bruka dialogvindauget til å visa sertifikat.

Avslutt

Lukkar alle LibreOffice-program og bed deg om å lagra endringane. Denne kommandoen finst ikkje på macOS-system.