Nummerering og nummereringsstilar

Du kan leggja til nummerering av eit avsnitt manuelt eller med ein avsnittsstil.

Slik set du inn nummerering manuelt

For å setja inn nummerering manuelt, klikk først på avsnittet, deretter på Nummerering av/påFormateringslinja.

Merknadsikon

Du kan ikkje bruka manuell nummerering i avsnitt som er lista opp i «Spesialstilar» i vindauget for stilhandsamaren.


Du kan også bruka kommandoane i verktøylinja Punkt og nummerering for å redigera ei punktliste. For å endra formatet for nummereringa eller punkta, trykk på knappen Punkt og nummerering.

Slik bruker du nummerering i ein avsnittsstil

Avsnittsstilar gjev deg større kontroll over nummereringa du bruker i eit dokument. Når du endrar nummereringsformat på stilen, vert alle avsnitta som bruker han automatisk oppdaterte.

  1. Vel Vis → Stilarr og trykk på knappen Avsnittsstilar.

  2. Høgreklikk på avsnittsstilen du vil leggja til nummerering for og trykk deretter Endra.

  3. Klikk på fana Disposisjon og nummerering.

  4. Vel nummereringstype i nedtrekkslista Nummereringsstil.

  5. Trykk OK.

  6. Bruk stilen på dei avsnitta du vil leggja til nummerering i.

Leggja til ei punktliste

Leggja til nummerering

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Slå saman nummererte lister

Bruka bilettekstar

Oppgje talfølgjer

Endra nummereringa i ei nummerert liste

Laga nummererte lister og punktlister medan du skriv