Laga stikkord/oppføringar i register eller innhaldslister

Slik lagar du stikkordsoppføringar

  1. Trykk på eit ord, eller vel det ordet i dokumentet du vil bruka som stikkord.

  2. Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring og gjer eitt av følgjande:

Slik lagar du oppføringar i innhaldslister

Den beste måten å laga ei innhaldsliste på er å bruka dei førehandslaga stilane for avsnittsoverskrifter, som for eksempel «Overskrift 1» på dei avsnitta som skal vera med i innhaldslista.

Slik bruker du ein tilpassa avsnittsstil som ei oppføring i ei innhaldsliste

  1. Vel Verktøy → Kapittelnummerering og trykk på fana Nummerering.

  2. Vel den avsnittsstilen du vil ta med i innhaldslista i boksen Avsnittsstil.

  3. Trykk på det dokumentnivået du vil bruka avsnittsstilen på i Nivålista.

  4. Trykk OK. Du kan nå bruka denne stilen på overskrifter i dokumentet og få desse med i innhaldslista.

Laga ei innhaldsliste

Oppdatera, redigera og sletta register og innhaldslister

Formatera eit register eller ei innhaldsliste

Redigera og fjerna stikkord i register og innhaldslister

Laga alfabetiske register

Tilpassa register

Laga ei litteraturliste

Register som dekkjer fleire dokument