Snøggtastar i LibreOffice Writer

Du kan bruka snøggtastar for snøgt å utføra vanlege oppgåver i LibreOffice. Denne sida viser dei vanlege snøggtastane i LibreOffice Writer.

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


Du kan også bruka dei generelle snøggtastane i LibreOffice.

Funksjonstastar i LibreOffice Writer

Snøggtastar

Effekt

F2

Formellinja

+ F2

Set inn felt

F3

Fullfør autotekst

+ F3

Redigera autotekst

Shift + F4

Vel neste ramme

Ctrl + Shift + F4

Opna datakjeldevising

F5

Dokumentstruktur på/av

+ Shift + F5

Dokumentstruktur på, gå til sidenummer

F7

Stavekontroll

+ F7

Synonymordbok

F8

Utvidingsmodus på/av

+ F8

Feltskuggar av/på

Shift + F8

Tilleggsmerking på/av

Ctrl + Shift + F8

Blokkmerking på/av

F9

Oppdater felta

« + F9»

Vis felta

Shift + F9

Rekna ut tabell

+ Shift + F5

Oppdater innfelt og innlister

+ F10

Kontrollteikn på/av

Vindaiget fro stilhandsamar av/på

Shift + F11

Lag stil

+ F11

Set fokus på boksen Bruk stil

+ Shift + F11

Oppdater stil

F12

Nummerert liste på

+ F12

Set inn eller rediger tabell

Shift + F12

Punktliste på

+ Shift + F12

Nummerert liste / punktliste av


Snøggtastar i LibreOffice Writer

Snøggtastar

Effekt

+ A

Merk alt

+ J

Blokkjuster

+ A

Dobbel understreking

+ E

Midtstill

+ A

Søk og byt ut

+ Shift + P

Heva skrift

+ L

Venstrejuster

+ A

Høgrejuster

+ Shift + B

Senka skrift

+ Y

Gjer om siste handling

+ 0 (null)

Bruk brødtekststil for avsnitt

+ 1

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ 2

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 2»

+ 3

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 3»

+ J

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ 5

Bruk avsnittsstilen «Overskrift 1»

+ bindestrek (-)

Reknar ut reknestykket som er valt og kopierer svaret til utklippstavla.

+ bindestrek (-)

Mjuke bindestrekar og orddeling sette av deg.

+ Shift + minusteiknet (-)

Hard bindestrek (vert ikkje brukt som orddeling)

+ gongeteiknet (* på taltastaturet)

Køyr makrofelt

+ Shift + Mellomrom

Hardt mellomrom. Harde mellomrom vert brukte i orddeling, og dei vert ikkje utvida dersom teksten er blokkjustert.

Shift + Enter

Linjeskift utan nytt avsnitt

+ Enter

Manuelt sideskift

+ Shift + Enter

Spalteskift i tekstar med fleire spalter

+ Enter

Innsetjing av eit nytt avsnitt utan nummerering i ei liste, verkar ikkje når skrivermerket er på slutten av lista.

+ Enter

Innsetjing av eit nytt avsnitt like før eller etter ein bolk eller før ein tabell.

Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre

Shift + Pil venstre

Flytt skrivemerket til venstre, og merk samtidig tekst

+ piltastane

Gå til slutten av ordet

+ Shift + piltastane

Merk ord for ord mot venstre

Pil høgre

Flytt skrivemerket til høgre

Shift + Pil høgre

Flytt skrivemerket til høgre og merk samtidig tekst

+ piltastane

Gå til byrjinga av neste ord

+ Shift + piltastane

Merk ord for ord mot høgre

Pil opp

Flytt skrivemerket éi linje oppover

Shift + Pil opp

Merk linjer oppover

Ctrl + Pil opp

Flytt skrivemerket til byrjinga av det førre avsnittet

+ Shift + Pil opp

Merk tekst til byrjinga av avsnittet. Eit tastetrykk til utvidar merkinga til byrjinga av det førre avsnittet.

Pil ned

Flytt skrivemerket éi linje nedover

Shift + Pil ned

Merk linjer nedover

+ piltastane

Flytt skrivemerket til byrjinga av det neste avsnittet

+ Shift + Pil ned

Merk tekst til slutten av avsnittet. Eit tastetrykk til utvidar merkinga til slutten av det neste avsnittet.

Gå til byrjinga av linja

+ Shift + P

Gå og merk til byrjinga av linja

Gå til slutten av linja

+ Shift + P

Gå og merk til slutten av linja

+ Y

Gå til byrjinga av dokumentet

+ Shift + K

Gå og merk til byrjinga av dokumentet

+ Y

Gå til slutten av dokumentet

+ Shift + K

Gå og merk til slutten av dokumentet

+ Page Up

Flytt skrivemerket mellom teksten og toppteksten

+ Page Down

Flytt skrivemerket mellom teksten og botnteksten

Insert

Overskriving på/av

Page Up

Flytt éitt skjermbilete oppover

Shift + Page Up

Flytt og merk éitt skjermbilete oppover

Page Down

Flytt éitt skjermbilete nedover

Shift + Page Down

Flytt og merk éitt skjermbilete oppover

+ Y

Slett tekst til slutten av ordet

+ Shift + Rettetasten

Slett tekst til byrjinga av ordet

I ei liste: Slett eit tomt avsnitt før det gjeldande avsnittet

+ Shift + K

Slett tekst til slutten av setninga.

+ Shift + Rettetasten

Slett tekst til byrjinga av setninga.

+ Tab

Neste framlegg frå automatisk fullføring av ord

+ Shift + Tab

Bruk førre framlegg frå automatisk fullføring av ord

+ Shift + K

Endra innhaldet i kjeldeområdet til lista

+ dobbeltklikk eller + Shift + F10

Fest eller losna Dokumentstruktur, Stilhandsamar eller andre vindauge snøgt


Snøggtastar for avsnitt og overskriftsnivå

Snøggtastar

Effekt

+ Pil opp

Flytt det gjeldande avsnittet eller dei valde avsnitta eitt avsnitt oppover

+ Pil ned

Flytt det gjeldande avsnittet eller dei valde avsnitta éitt avsnitt nedover

Tab

Flytt overskrifta i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) éitt nivå nedover i disposisjonen

Shift + Tab

Flytt overskrifta i formatet «Overskrift X» (X = 1–9) éitt nivå oppover i disposisjonen

+ Tab

Set inn ein tabulator på byrjinga av ei overskrift. Avhengig av kva vindaugshandsamar du bruker, kan + Tab brukast i staden.

For å endra overskriftsnivå med hjelp av tastaturet, plasser først skrivemerket framfor overskrifta.


Snøggtastar for tabellar i LibreOffice Writer

Snøggtastar

Effekt

+ A

Dersom den aktive cella er tom, vert heile tabellen markert. Elles vert innhaldet i den aktive cella markert. Trykkjer du éin gong til vert heile tabellen markert.

+ Home

Dersom den aktive cella er tom, går du til byrjinga av tabellen. Elles går du til byrjinga av den aktive cella ved fyrste trykk, til byrjinga av den gjeldande tabellen ved andre trykk og til byrjinga av dokumentet ved tredje trykk.

+ End

Dersom den aktive cella er tom, går du til slutten av tabellen. Elles går du til slutten av den aktive cella ved fyrste trykk, til slutten av den gjeldande tabellen ved andre trykk og til slutten av dokumentet ved tredje trykk.

+ Tab

Set inn ein tabulator (berre i tabellar). Avhengig av kva vindaugshandsamar du bruker, kan kanskje + Tab brukast i staden.

+ piltastane

Aukar/minkar storleiken på kolonnen/rada i den nedre høgre cellekanten

+ Shift + piltastane

Aukar/minkar storleiken på kolonnen/rada i den øvre venstre cellekanten

+ piltastane

Som med , men berre den aktive cella vert endra

+ Shift + piltastane

Som med , men berre den aktive cella vert endra

+ Shift + T

Fjernar cellevernet frå alle valde tabellar. Dersom ingen celler er valde, vert cellevernet fjerna frå alle tabellane i dokumentet.

Shift + + Delete

Dersom inga heil celle er markert, vert teksten frå skrivemerket til slutten av den gjeldande setninga sletta. Dersom skrivemerket står på enden av ei celle, og inga heil celle er markert, vert innhaldet i den neste cella sletta.

Viss ingen heile celler er markerte og markøren er ved slutten av tabellen, vil avsnittet som kjem etter tabellen verta sletta viss det ikkje er det siste avsnittet i dokumentet.

Dersom éi eller fleire celler er markerte, vert heile rada markeringa er gjort i, sletta. Dersom alle radene er heilt eller delvis markerte, vert heile tabellen sletta.


Snøggtastar for flytting og endring av storleik på rammer, bilete og objekt

Snøggtastar

Effekt

Escape

Dersom skrivemerket er inni ei tekstramme og ingen tekst er markert, vil Escape velja tekstramma.

Dersom ei tekstramme er vald, vil Escape fjerna skrivemerket frå tekstramma.

F2, Enter eller eit teikn

Dersom ei tekstramme er vald, vert skrivemerket plassert i på slutten av teksten i tekstramma. Dersom du trykkjer på ein teikntast og dokumentet er i redigeringsmodus, vert dette teiknet lagt til i teksten.

+ piltastane

Flytt objekt

+ piltastane

Endrar storleiken ved å flytta nedre høgre hjørne.

+ Shift + piltastane

Endrar storleiken ved å flytta øvre venstre hjørne.

+ Tab

Vel forankringa til eit objekt (i punktredigeringsmodus).