Gjere om tekst til tabell

Vert brukt for å gjera den merkte teksten om til ein tabell eller den merkte tabellen om til tekst.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Tabell → Gjer om → Tekst til tabell


Vala som er tilgjengelege i dette dialogvindauget er avhengig av kva veg omgjeringa går.

Skil tekst ved

Eit skiljeteikn, for eksempel ein tabulator, merkar kor skiljet mellom kolonnar skal gå i den merkte teksten. Kvart avsnitt i utvalet vertomgjort til ei rad i tabellen. Noko liknande skjer når du gjer ein tabell om til tekst. Då vert skiljet mellom kolonnane gjort om til teiknet du vel, og kvar rad vert omgjort til eit eige avsnitt.

Tabulatorar

Konverterar tekst til ein tabell med tabulatormerka som kolonnemarkørar.

Semikolon

Konverterar tekst til ein tabell med semikolon (;) som kolonnemarkør.

Avsnitt

Konverterar tekst til ein tabell med avsnitt som kolonnemarkør.

Anna:

Konverterar tekst til ein tabell med teiknet du skreiv i tekstfeltet som kolonnemarkør.

Tekstfelt

Skriv inn teiknet du vil bruka som kolonnemarkør.

Lik breidd for alle kolonnar

Lagar jambreie kolonnar, uavhengig av plasseringa av kolonnemarkøren.

Autoformatering

Opnar dialogvindauget Autoformatering der du kan velja ei førehandstilpassa tabellutforming.

Val

Overskrift

Formaterar den første rada i den nye tabellen som tabelloverskrift.

Gjenta overskrifta

Gjentar tabelloverskrifta på kvar side tabellen strekkjer seg over.

Dei første … radene

Gjentar dei første x radene som ei overskrift.

Ikkje del tabellen

Gjer at tabellen ikkje vert delt over fleire sier.

Kantlinje

Legg til ein kant rundt tabellen og tabellcellene.