Kapittelnummerering

Vel nummereringsformat og hierarki for kapittelnummerering i dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Kapittelnummerering


Kapittelnummerering er knytt til avsnittsstilar. Som standard er avsnittsstilane «Overskrift»(1-10) tildelt til det tilsvarande kapitlet og disposisjonnivået (1-10). Viss du vil, kan du tildele andre avsnittsstilar til disposisjonsnivået.

Tipsikon

Viss du vil bruka nummererte overskrifter, kan du velja Verktøy → Kapittelnummerering for å tildela nummerering til ein avsnittsstil. Ikkje bruk nummereringsknappen på formateringsverktøylinja til dette.


Merknadsikon

Du kan utheva kapittelnumra og disposisjonsnummera på skjermen ved å velja Vis → Feltskuggar.


Nummerering

Vert brukt til å spesifisera nummereringsformatet og hierarkiet for kapittelnummerering i det gjeldande dokumentet.

Plassering

Angjev innrykks-, avstands- og justeringsinnstillingar for ei nummerert eller punktoppstilt liste.

Format

Lagra eller hent eit format for kapittel- og disposisjonsnummerering. Eit slikt lagra format for disposisjonsnummerering er tilgjengeleg for alle tekstdokument.

Merknadsikon

Formater-knappen er berre tilgjengeleg når du brukar kapittel- og disposisjonsnummerering. Når du brukar stilar på nummererte lister og punktlister, kan du bruka nummereringsstilane for avsnittet.


Namnlaus 1 - 9

Vel den førehandsdefinerte nummereringsstilen du vil tilordna det valde disposisjonsnivået.

Lagra som

Opna eit dialogvindauge der du kan lagra innstillingane for det valde kapittel- og disposisjonsnivået. Du kan henta desse innstillingane inni eit anna dokument seinare.

Lagra som

Trykk på ein av nummereringsstilane i lista og skriv inn eit namn på stilen. Tala i lista samsvarer med disposisjonsnivået stilane høyrer til.