Stikkordmarkering

Marker den valde teksten som ei register- eller innhaldslisteoppføring.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Set inn → Innhaldsliste og register → Indeksoppføring

Når du er på verktøylinja Set inn, vel

Ikon

Stikkord


Du kan redigera ei indeksoppføring ved å plassera skrivemerket framføre stikkordet og veljaRediger → Referanse → Stikkord

Du kan halda dialogvindauget Set inn stikkord ope medan du merkar og set inn stikkord.

Utval

Register

Vel stikkordet som innskrivinga skal høyra til.

Stikkord

Viser teksten som er markert i dokumentet. Du kan skriva inn eit anna ord for stikkordet dersom du vil. Den markerte teksten vert ikkje endra.

Hovudoppføring

Gjer den gjeldande markeringa til ei underoppføring av ordet du skriv inn her. For eksempel vil oppføringa verta «vêr, kulde» dersom du markerer «kulde» og skriv inn «vêr» som hovudoppføring.

Underoppføring

Gjer den gjeldande markeringa til ei underoppføring av hovudoppføringa. For eksempel vil oppføringa verta «vêr, vinter, kulde» dersom du markerer «kulde» og skriv inn «vêr» som hovudoppføring og «vinter» som underoppføring.

Fonetisk lesing

Skriv inn ei fonetisk lesing av korresponderande postar. For eksempel, dersom eit japansk Kanji-ord har meir enn éin uttale, skriv inn den korrekte uttalen som eit Katakana-ord. Kanji-ordet vert då sortert i forhold til den fonetiske lesingsoppføringa. Denne funksjonen kan berre brukast når støtta for asiatiske språk er slått på.

Hovudoppføring

Gjer den valde teksten utheva i stikkordlista. LibreOffice viser sidetalet til slike stikkord med ei anna formatering enn dei andre oppføringane i stikkordlista.

Innrykksnivå

Innslag som bruker avsnittsformatet «Overskrift X» (X = 1-10) kan verta lagt til automatisk til innhaldslista. Nivået i innhaldslista svarar til disposisjonsnivået for overskriftstilen.

Merknadsikon

Denne innstillinga er berre tilgjengeleg for innhaldslister og eigendefinerte indekspostar.


Bruk på alle liknande tekstar

Markerer alle andre førekomstar av den merkte teksten i dokumentet automatisk. Tekst i topptekstar, botntekstar, rammer og bilettekstar vert ikkje tekne med.

Du kan ikkje bruka denne funksjonen på ei Oppføring du har skrive inn manuelt i dette dialogvindauget.

Tipsikon

Viss du vil kopla alle førekomstane av ein tekst til stikkordlista, merk teksten og vel deretter Søk og byt ut og klikkar på Søk etter alle. Vel deretter Set inn → Register/innhaldsliste → Stikkordmarkering og trykk på Set inn.


Store og små bokstavar

Skil mellom små og store bokstavar.

Berre heile ord

Søkjer etter heile ord eller celler som er identiske med søkjeteksten.

Set inn

Markerar eit stikkord i teksten.

Lukk

Lukker dialogvindauget.

Nytt sjølvvald register

Opnar eit dialogvindauge der du kan laga eit nytt, brukardefinert register.

Namn

Skriv inn eit namn for det nye sjølvvalde registeret. Det nye registeret vert lagt til lista over tilgjengelege register og innhaldslister.

Bruka innhaldslister og register