Dokumentstruktur

Viser eller gøymer dokumentstrukturen, der du kan hoppa raskt til ulike delar av dokumentet. Du kan òg bruka dokumentstrukturen til å setja inn element frå andre opne dokument eller til å handtera hovuddokument. Dersom du vil redigera eit element i dokumentstrukturen, høgreklikkar du og vel ein funksjon frå sprettoppmenyen. Dersom du vil, kan du setja fast dokumentstrukturvindauget i kanten på arbeidsområdet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Vis → Dokumentstruktur

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon

Vis/gøym dokumentstruktur


Du kan opna dokumentstrukturen ved å velja Vis → Dokumentstruktur. Du kan flytta dokumentstrukturvindauget ved å trykkja på tittellinja og dra vindauget dit du vil ha det. Du kan også festa vindauget ved å trykkja på tittellinja og dra vindauget til venstre eller høgre kant av arbeidsområdet. Viss du vil løysa vindauget igjen, hald nede Ctrl og dobbeltklikk på eit tomt område i dokumentstrukturen.

Trykk på plussteiknet (+) ved sida av ein kategori i dokumentstrukturen for å visa elementa i kategorien. For å sjå talet på punkt i ein kategori, kan du la musepeikaren kvile over kategorien i dokumentstrukturen. For å gå til eit element i dokumentet, kan du dobbeltklikka på elementet i dokumentstrukturen.

Du kan gå til neste eller førre element i dokumentet ved å trykkja på ikonet Navigering, slik at verktøylinja Navigering opnar seg. Vel den kategorien du ønskjer, og bruk deretter pil opp og ned.

Merknadsikon

Ein gøymd bolk i eit dokument vert vist med grå farge i Dokumentstruktur og viser teksten «Gøymd», når du lèt musepeikaren kvila over han. Det same gjeld for innhaldet i topp- og botntekstar i sidestilar som ikkje er brukte i eit dokument, gøymt innhald i tabellar, tekstrammer, bilete, OLE-objekt og register.


Slå hovudutforminga av/på

Byter mellom hovudvising og normal vising dersom eit hovuddokument er ope.

Ikon

Slå hovudutforminga av/på

Navigering

Opnar verktøylinja Navigering, der du raskt kan gå til neste eller førre element i kategorien du har valt. Vel kategorien og trykk på pilene for førre eller neste element.

For å halda fram søket, trykkjer du på ikonet Gjenta søk på den flytande verktøylinja Navigering.

Ikon

Navigering

Førre

Går til det førre elementet i dokumentet. Du kan spesifisera kva elemettype det skal hoppast til ved å klikka på knappen Navigering og velja kategori, for eksempel «Bilete».

Ikon

Førre objekt

Neste

Går til det neste elementet i dokumentet. Du kan spesifisera kva elemettype det skal hoppast til ved å klikka på knappen Navigering og velja kategori, for eksempel «Bilete».

Ikon

Neste objekt

Sidetal

Skriv inn sidenummeret du vil gå til og trykk Enter.

Tipsikon

Du kan raskt flytta peikaren til ei anna side medan du er i eit dokument ved å trykkja Skift+ + F5, skriva inn sidetalet som du vil hoppa til og venta ein augneblink.


Listeboks

Viser eller gøymer Dokumentstruktur-lista.

Ikon

Vis/gøym liste

Innhaldsvising

Byt mellom vising av alle kategoriar i dokumentstrukturvindauget og berre den valde kategorien.

Ikon

Byt innhaldsvising

Tipsikon

Du kan endra rekkjefølgja på overskrifter og tilhøyrande avsnitt ved å velja kategorien «Overskrifter» og så trykkja Innhaldsvising. Nå kan du bruka dra og slepp til å omorganisera innhaldet.


Vel påminning

Trykk her for å setja inn ei påminning ved peikaren. Det er råd å setja inn opp til fem slike påminningar. Du kan gå til ei påminning ved å trykkja knappen Dokumentstruktur for å opna vindauget «Dokumentstruktur». Her trykkjer du på knappen «Påminning» og deretter «Førre» eller «Neste».

Ikon

Vel påminning

Topptekst

Flyttar skrivemerket til toppteksten eller frå toppteksten til tekstområdet i dokumentet.

Ikon

Topptekst

Botntekst

Flyttar skrivemerket til botnteksten eller frå botnteksten til tekstområdet i dokumentet.

Ikon

Botntekst

Anker <-> Tekst

Vekslar mellom fotnoteteksten og fotnoteankeret.

Ikon

Anker <-> Tekst

Dra-modus

Vel alternativ for innsetjing av element ved å dra og sleppa frå dokumentstrukturen til eit dokument. Trykk på denne knappen og vel eit alternativ, for eksempel innsetjing som hyperlenkje.

Ikon

Dra-modus

Set inn som hyperlenkje

Lagar ei hyperlenkje når du dreg og slepp eit elementi nn i dette dokumentet. Trykk på hyperlenkja for å gå til elementet som hyperlenkja viser til.

Set inn som lenkje

Set inn element som ei lenkje der du slepp det i dokumentet. Tekst vert sett inn som skriveverna bolkar. Innhaldet til lenkja vert automatisk oppdatert når kjelda vert endra. Trykk Verktøy → Oppdater → Lenkjer for å oppdatera lenkjene i eit dokument manuelt. Det er ikkje mogleg å oppretta lenkjer til grafikk, OLE-objekt, referansar eller register.

Set inn som kopi

Set inn ein kopi av valde element der du slepp det i dokumentet. Det er ikkje mogleg å lage kopiar av grafikk, OLE-objekt, referansar eller register på denne måten.

Disposisjonsnivå

Trykk her for å velja talet på disposisjonsnivå med overskrifter som skal visast i dokumentstrukturvindauget. Du finn òg denne kommandoen når du høgreklikkar på ei overskrift i dokumentstrukturen.

1-10

Trykk på 1 om du berre vil sjå overskriftene på toppnivå i dokumentstrukturvindauget. Trykk på 10 om du vil sjå alle overskriftene.

Ikon

Disposisjonsnivå

Kapittel opp

Flyttar den markerte overskrifta og teksten nedanfor denne eitt nivå opp i dokumentstrukturen og i dokumentet. Held du nede Ctrl-tasten når du trykker på denne knappen, vert berre overskrifta flytt (utan den tilhøyrande teksten).

Ikon

Kapittel opp

Kapittel ned

Flyttar den markerte overskrifta og teksten under eitt nivå ned i dokumentstrukturen og i dokumentet. Hald nede Ctrl medan du trykkjer for berre å flytta den markerte overskrifta (utan tilhøyrande tekst).

Ikon

Kapittel ned

Flytt nivå opp

Flytt den merkte overskrifta og teksten under eitt nivå opp i dokumentstrukturen og i dokumentet. Hald nede Ctrl medan du trykkjer for berre å flytta den markerte overskrifta eitt nivå opp.

Ikon

Flytt eitt nivå opp

Flytt eitt nivå ned

Flytt den merkte overskrifta og teksten under eitt steg ned i disposisjonsnivået. Hald nede Ctrl medan du trykkjer på denne knappen for berre å flytta overskrifta (utan tilhøyrande tekst) eitt nivå ned.

Ikon

Flytt eitt nivå ned

Opna dokument

Viser alle opne tekstdokument. Vel eit dokument i lista for å visa innhaldet i dokumentstrukturen. Dokumentet som vert vist i dokumentstrukturen er markert med ordet «aktiv» etter namnet i lista.

Du kan også høgreklikka eit element i dokumentstrukturen, velja Vis og så klikka det dokumentet du vil sjå på.