Teikning av kurver

Ikonet kurveIkonpå verktøylinja for teikning opnar ei verktøylinje for å teikna Bézierkurver. Bézierkurver vert definerte med eit startpunkt og eit sluttpunkt som vert kalla «anker». Kurvaturen for Bézierkurva vert bestemt av kontrollpunkt («handtak»). Flytting av eit kontrollpunkt endrar forma på Bézierkurven.

Merknadsikon

Kontrollpunkt er berre synlege i «Rediger punkt»-moduset. Kontrollpunkta vert viste som sirklar, ankerpunkta som firkantar. Startpunktet er litegrann større enn dei andre ankerpunkta.


Bézierkurvesegment og rette linjestykke kan setjast saman for å danna ei meir kompleks Bézierkurve. Tre ulike overgangar kan verta brukte for å setja saman nærliggjande segment:

Korleis bruka kurveverktøyet

 1. Opna verktøylinja Kurver Ikon på verktøylinja «Teikning» og vel verktøyet KurveIkon.

 2. Klikk der du vil at kurven skal byrja og dra i den retninga du vil at kurven skal gå. Kontrollinja vil visa retninga.

  Hald nede Shift-tasten medan du drar for å avgrensa retninga til eit 45 graders nett.

 3. Slepp musa der det første kontrollpunktet skal vera.

 4. Flytt peikaren dit du ønskjer at kurvesegmentet skal slutta. Kurven følgjer peikaren.

 5. Gjer éin av desse:

Korleis bruka verktøyet «Frihandslinje»

 1. På verktøylinja «Teikning» kan du opna verktøylinja Kurver Ikon og velja verktøyet FrihandslinjeIkon.

 2. Klikk der du ønskjer at kurven skal byrja og hald museknappen nede.

 3. Teikn frihandslinja som du ville gjort med ein blyant.

 4. Slepp museknappen for å fullføra linja.