Legg ein topptekst eller ein botntekst til alle lysbileta

Kvart lysbilete er basert på eit hovudlysbilete. Tekst, bilete, tabellar, felt eller andre objekt som du set inn i hovudlysbiletet er synlege som bakgrunn på alle lysbileta som er basert på dette hovudlysbiletet.

Det finst hovudutformingar til lysbilete, merknadar og støtteark.

Leggja til førehandsdefinerte topptekst- og botntekst-objekt

Alle typar hovudutformingar har nokre førehandsdefinerte område som inneheld dato, botntekst og lysbiletnummer.

Når du skifter til hovudutformingsvisinga, kan du flytta områda til ein vilkårlig stad på hovudutforminga. Du kan føya til meir tekst og endra storleiken på områda. Du kan velja innhaldet i områda og bruka tekstformat. Du kan for eksempel endra skriftstorleiken eller fargen.

Tipsikon

Et førehandsdefinert topptekstområde er berre tilgjengeleg for notat og støtteark. Viss du vil ha eit topptekstområde på alle lysbileta, kan du flytta botntekstområdet til toppen av hovudlysbiletet.


Objekt som du set inn på eit hovudlysbilete er synlege på alle lysbileta som er baserte på dette hovudlysbiletet.

 1. Vel Set inn → Topp- og botntekst.

  Du ser et dialogvindauge med to faner:Lysbilete og Merknadar og støtteark der du kan skriva inn innhald til dei førehandsdefinerte områda.

  Som standard er det kryssa av for feltet Dato og tid, men formatet er sett til fast og tekstfeltet er tomt, så dato og klokkeslett er ikkje synleg på lysbileta.

  Som standard er det kryssa av for feltet Botntekst, men tekstfeltet tomt så det vert ikkje vist nokon botntekst på lysbileta.

  Som standard er feltet Lysbiletnummer tomt, så ingen lysbiletnummer vert viste.

 2. Skriv inn eller merk innhaldet som skal vera synleg på alle lysbileta.

 3. Viss du vil endra plasseringa og formateringa av hovudobjekta, vel Vis → Hovudutforming for lysbilete.

  Du ser hovudlysbiletet med område nær botnen. Du kan flytta områda og du kan merka felta og angje formatering. Du kan også angje tekst som skal visast ved sida av felta.

 4. Trykk på Datoområdet og flytt dato/klokkeslett-feltet. Merk dato/klokkeslett-feltet og bruk formatering for å endra måten dato og klokkeslett skal visast for alle lysbileta. Det same gjeld for botntekstområdet og lysbiletnummerområdet.

Legg til tekstobjekt som topptekst- eller botntekstobjekt

Du kan leggja til eit tekstobjekt kvar som helst i hovudlysbiletet.

 1. Vel Vis → Hovudutforming for lysbilete.

 2. Trykk på symbolet Tekst Ikon på verktøylinja Teikning.

 3. Dra i hovudlysbiletet for å teikna eit tekstobjekt og så skriva eller lima inn teksten.

 4. Vel Vis → Normal når du er ferdig.

Tipsikon

Du kan også leggja til felt som for eksempel datoen eller sidetal til ein topptekst eller ein botntekst ved å velja Set inn → Felt.