Framfor objektet

Endra oppstillingsrekkjefølgja av objekt ved å flytta det valde objektet framfor eit objekt du vel. Skjermplasseringa til det valde objektet vert ikkje endra.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Endra → Still opp → Framfor objektet (gjeld berre i LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen for eit valt objekt, og vel Still opp → Framfor objektet

Vel Still opp frå verktøylinja «Teikning» og trykk på

Ikon

Framfor objektet


Vel objektet/objekta du vil flytta til framgrunnen. Høgreklikk og vel Ordna → Framfor objektet, og trykk deretter på eit objekt i lysbiletet.