Verktøy

Menyen «Verktøy» for eit databasevindauge.

Relasjonar

Opnar dialogvindauget Relasjonsutforming og kontrollerer om databasekoplinga støttar relasjonar.

Brukaradministrering

Opnar dialogvindauget «Brukaradministrering» viss databasen støttar dette.

Tabellfilter

Opnar dialogvindauget «Tabellfilter», der du kan velja kva for tabellar i databasen som skal visast eller gøymast.

Vel dei tabellane som du vil filtrere i lista Filter.

Viss du vel den øvste tabellen i eit hierarki, vert alle tabellane i hierarkiet merkte.

Viss du vel ein tabell på eit lågare nivå i hierarkiet, vert tabellane over han i hierarkiet ikkje merkte.

SQL

Opnar dialogvindauget «SQL», der du kan skriva inn SQL-setningar.