Rediger

Menyen «Rediger» for eit databasevindauge.

Kopier

Kopier det valde objektet til utklippstavla.

Lim inn

Limer inn eit element frå utklippstavla. Du kan lima inn skjema og rapportar, med undermapper, frå ein database til ein annan.

Lim inn utval

Limer inn eit element frå utklippstavla. Du kan lima inn skjema og rapportar, med undermapper, frå ein database til ein annan.

Rediger

Opnar eit vindauge der du kan redigera den valde tabellen, spørjinga, skjemaet eller rapporten.

Slett

Slettar den valde tabellen, spørjinga, skjemaet eller rapporten.

Endra namn

Gjev nytt namn til det valde objektet. Avhengig av databasen kan nokre namn, teikn og namnelengder vera ugyldige.

Opna

Opnar det valde objektet i den sist lagra tilstanden.

Opprett som vising

Gjer om den valde spørjinga til ei vising. Den opphavlege spørjinga vert verande i databasefila og det nye utsnittet vert lagra på databasetenaren. Du må ha skriverettar i databasen for å leggja til eit utsnitt.

Merknadsikon

Dei fleste databasar bruker spørjinger for å filtrera eller sortera databasetabellar for å visa oppføringar på datamaskina di. Visingar har den same funksjonaliteten som spørjingar, men på tenarsida. Viss databasen din er på ein tenar som støttar visingar, kan du bruka visingar til å filtrera oppføringar på tenaren for å gjera visingstida kortare.


Skjemavegvisar

Start skjemavegvisaren for den valde tabellen, spørjinga eller utsnittet.

Rapportvegvisar

Start rapportvegvisaren for den valde tabellen, spørjinga eller utsnittet.

Merk alt

Vel alle oppføringane, med undermapper, i den nedre delen av databasevindauget.

Database

Opnar ein undermeny.

Eigenskapar

Opnar dialogvindauget for databaseeigenskapar.

Tilkoplingstype

Opnar tilkoplingsvegvisaren.

Avanserte eigenskapar

Opnar dialogvindauget for avanserte eigenskapar.