Tabellutforming

I vindauget Tabelloppsett kan du definera nye tabellar eller redigera strukturen i ein eksisterande tabell.

For å bruka denne funksjonen …

Trykk på knappen «Tabellar» i eit databasefilvindauge. Vel så Set inn → Tabellutforming eller Rediger → Rediger


Databaseoversikt

Tabellutforming

Vindauget har si eige menylinje. Denne inneheld også den nye kommandoen Indeksoppsett

Område for tabellval

I dette området vel du tabellstrukturen.

Filnamn

Angje namnet på datafeltet. Ver merksam på avgrensingane i databasen. Dette kan for eksempel vera lengda på namnet og bruk av spesialteikn eller mellomrom.

Felttype

Angjev felttypen.

Skildring

Angjev ei valfri beskriving.

Radoverskriftene inneheld desse kommandoane på sprettoppmenyen:

Klipp ut

Klipper ut den merkt rada til utklippstavla.

Kopier

Kopierer den merkt rada til utklippstavla.

Lim inn

Limer inn innhaldet frå utklippstavla.

Slett

Sletter den merkte rada.

Set inn rader

Set inn ei tom rad over den gjeldande rada viss tabellen ikkje er lagra. Set inn ei tom rad på slutten av tabellen viss tabellen er lagra.

Primærnøkkel

Viss denne kommandoen har eit avkryssingsmerke, er datafeltet i denne linja ein primærnøkkel. Du slår av/på statusen for denne kommandoen ved å trykkja på avkryssingsmerket. Kommandoen er synleg berre viss datakjelda støttar bruk av primærnøklar.

Felteigenskapar

Angjev feltegeinskapar for det valde feltet.

Lengd

Bestemmer lengda på datafeltet.

Desimalplassar

Bestemmer talet på desimalar for eit numerisk felt eller eit desimalfelt.

Standardverdi

Bestemmer verdien som skal vera standard i nye dataposter.

Formateksempel

Viser formatkoden som du kan velja med knappen .

Denne knappen opnar dialogvindauget Feltformat.

Hjelpeområde

Vis hjelpetekstane.