Skjemabaserte filter

Her får du databasetenaren til å filtrera dei synlege dataa ut frå visse kriterium.

I motsetnad til vanleg søk, som du startar med Finn postSkjemalinja, kan du søkja raskare med skjemabaserte filter. Vanlegvis er det ein rask databasetenar som står for søket. Du kan òg skriva inn meir komplekse søkjevilkår.

Ikon

Skjemabaserte filter

Søke med eit skjemafilter