Hendingar

På fana Hendingar kan du knyta makroar til hendingar som skjer med kontrollelementa i eit skjema.

Når hendinga oppstår, vert den lenkja makroen kalla opp. Trykk knappen for å kopla ein makro til ei hending. Dialogvindauget Bruk handling vert opna.

For å bruka denne funksjonen …

Opna sprettoppmenyen til eit valt skjemaelement og vel fana Kontrollelement → Hendingar

Opna ei av verktøylinjene «Kontrollelement for skjema» eller «Skjemautforming», trykk på Kontrollelement og vel fana Hendingar


Dei ulike kontrollelementa har ulike hendingar. Det er berre dei hendingane som er tilgjengelege for det valde kontrollelementet og den samanhengen det står i som er viste på fana Hendingar. Desse hendingane finst:

Godta handling

Denne hendinga skjer før ei handling vert utført ved å trykka på kontrollelementet. For eksempel vil ein knapp kalla «Send» utløysa ei sendehandling, men sjølve sendeprosessen startar først når hendinga Ved start skjer. Du kan bruka Godkjenn utføring til å avbryta prosessen. Viss den tilknytte metoden sender tilbake verdien USANN, vert ikkje Ved start utført.

Utfør handling

Hendinga Utfør handling skjer når ei handling vert starta. Viss du for eksempel har ein «Send»-knapp i skjemaet, er sendeprosessen sjølve hendinga som vert starta.

Endra

Hendinga Endra finn stad dersom kontrollelementet mister fokus og innhaldet i kontrollelementet vart endra etter at det mista fokus.

Tekst endra

Hendinga Tekst endra finn stad om du skriv inn eller endrar tekst i eit skrivefelt.

Elementstatus endra

Hendinga Elementstatus endra finn stad dersom statusen til eit kontrollfelt vert endra.

Når han får fokus

Hendinga Tek i mot fokus finn stad dersom kontrollfeltet tek i mot fokus.

Når han mistar fokus

Hendinga Misser fokus finn stad dersom eit kontrollfelt misser fokus.

Ved tastetrykk

Hendinga Tast trykt finn stad dersom brukaren trykkjer på kva tast som helst medan kontrollfeltet har fokus. Denne hendinga kan knytast til ein makro for å sjekka oppføringar.

Etter tastetrykk

Hendinga Etter tastetrykk vert utført når brukaren slepp kva tast som helst medan kontrollelementet har fokus.

Mus innanfor

Hendinga mus inni finn stad dersom musa er innanfor kontrollfeltet.

Musrørsle medan ein tast er trykt

Hendinga Musrørsle medan ein tast er trykt skjer når musepeikaren vert flytt medan ein tast er trykt. Eit eksempel er når ein ekstra tast vert bruk til å velja kva modus som skal brukast for flytting eller kopiering.

Musrørsle

Hendinga Mus flytta finn stad dersom musa vert flytt over kontrollelementet.

Museknapp trykt inn

Hendinga Museknapp trykt finn stad dersom du trykkjer ned museknappen medan musepeikaren er over kontrollfeltet.

Merknadsikon

Merk at denne hendinga også vert brukt for å varsla om ein sprettoppmeny på kontrollen.


Museknapp sleppt

Hendinga Museknapp sleppt finn stad dersom du slepp museknappen medan musepeikaren er over kontrollfeltet.

Mus utanfor

Hendinga Mus utanfor finn stad dersom musa er utanfor kontrollfeltet.

Før oppdatering

Hendinga «Før oppdatering» vert utført før innhaldet i kontrollelementet som er endra av brukaren vert skrive til datakjelda. Den lenka makroen kan mellom anna hindra handlinga ved å returnera «USANN».

Etter oppdatering

Denne hendinga finn stad når endringane som brukaren har gjort på innhaldet i kontrollen er lagra i datakjelda.

Før nullstilling

Hendinga Før tilbakestilling skjer før eit skjema vert tilbakestilt. Den lenkja makroen kan for eksempel hindra at skjemaet vert tilbakestilt ved å returnera «USANN».

Eit skjema vert nullstilt dersom eitt av desse vilkåra er oppfylt:

  1. Brukaren trykkjer ein knapp (HTML) som er vald til å vera nullstillingsknapp.

  2. Ein ny og tom post vert oppretta i eit skjema som er knytt til ei datakjelde. Dette skjer for eksempel når Neste post vert trykt ved den siste posten.

Etter nullstilling

Hendinga Etter tilbakestilling finn stad når eit skjema vert tilbakestilt.