Innstillingar

Bestemmer formateringsinnstillingane for nummererte lister og punktlister. Du kan også bruka individuell formatering for ulike nivå i listehierarkiet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Punkt og nummerering. Opna fana Innstillingar.


Format

Vel nivået eller nivåa du vil endra og vel så formateringa du vil bruka.

Nivå

Vel kva nivå du vil setja opp formatering for. Det valde nivået vert utheva i førehandsvisinga.

Nummerering

Vel ein nummereringstype du vil bruka på dei valde nivåa.

Utval

Skildring

1, 2, 3, …

Arabiske tal

A, B, C, …

Store bokstavar

a, b, c, …

Små bokstavar

I, II, III, …

Romartal (store bokstavar)

i, ii, iii, …

Romartal (små bokstavar)

A, …, AA, …, AAA, …

Alfabetisk nummerering med store bokstavar

a,…, aa,…, aaa,…

Alfabetisk nummerering med små bokstavar

Punktteikn

Legg eit punktteikn til i byrjinga av ei linje. Vel dette alternativet og trykk på knappen Teikn for å velja ein punktstil.

Bilete

Viser eit bilete som punktteikn. Marker denne innstillinga og klikk på Vel for å kunna bla deg fram til den ønskte biletfila. Biletet vert bygd inn i dokumentet.

Lenkja bilete

Visar eit bilete som punktteikn. Vel denne innstillinga og klikk på Vel for å finna fram til biletet som skal brukast. Biletet vert sett inn som ei lenkje til biletfila.

Ingen

Ikkje bruk nummereringsingsstil.


Tilgjenget til dei følgjande felta avhenger av stilen som er vald i Nummerering-boksen.

Før

Skriv inn eit teikn eller ein tekst som skal stå framom nummera i lista.

Etter

Skriv inn eit teikn eller ein tekst som skal visast etter nummeret i lista. Viss du vil laga ei nummerert liste som bruker stilen «1.)», må du skriva inn «.)» i denne boksen.

Start på

Skriv inn eit nytt tal som gjeldande nivå skal starta nummereringa på.

Teikn

Opna dialogvindauget Spesialteikn, der du kan velja kva teikn du vil bruka som punkt.

Alternativ for bilete:

Vel …

Vel eit bilete eller fin stien til biletet du vil bruka som punktteikn.

Breidd

Skriv inn kor breitt biletet skal vera.

Høgd

Skriv inn kor høgt biletet skal vera.

Same storleiksforholdet

Held på storleiksforholda til biletet.

Justering

Vel korleis biletet skal plasserast.