Toppjustert

Juster dei øvre hjørna på dei merkte objekta langs ei loddrett linje. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert toppkanten til objektet justert i høve til toppmargen på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Øvst (LibreOffice Writer og LibreOffice Calc)

Vel Endra → Justering → Øvst (med valde objekt) (LibreOffice Draw)

Opna sprettoppmenyen og vel Justering → Øvst (med valde objekt) (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Øvst


Objekta vert justerte til den øvste kanten av det øvste objektet i utvalet.For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.