Høgrejuster

Justerer høgrekantane på dei merkte objekta. Dersom berre eitt objekt er merkt i Draw eller Impress, vert høgrekanten på objektet justert til høgremargen på sida.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Format → Justering → Høgre

Vel Endra → Justering → Høgre (med valde objekt) (LibreOffice Draw)

På verktøylinja Juster (LibreOffice Impress og LibreOffice Draw), trykk

Ikon

Høgre


Objekta vert justerte i høve til høgrekanten til det objektet som er lengst til høgre i utvalet.

For å justera einskildobjekt i ei gruppe, for å gå inn i gruppa. Merk objektet og høgreklikk og vel justering frå menyen som kjem opp.