Litteraturdatabase

Set inn, slettar, endrar og organiserer oppføringar i litteraturdatabasen.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Verktøy → Litteraturdatabase


Merknadsikon

Viss felta i databasen er skriveverna, må du passa på at datakjeldevisinga er lukka.


Den medfølgjande litteraturdatabasen inneheld eksempeloppføringar med bøker.

Bruk verktøylinja for å velja ein tabell i litteraturdatabasen, for å søkja etter postar eller for å sortera postane med filter.

Setja inn ein ny post

Trykk asteriskknappen (*) nedst i tabellvisinga for å laga ein ny post. Då vert det lagt til ei tom rad ved slutten av tabellen.

Finna og filtrera postar

Du kan finna postar ved å søkja etter eit nøkkelord i felta.

Skriv inn søkjenøkkel

Skriv inn informasjonen du vil søkja etter og trykk «Enter». Hald inne Autofilter-knappen og vel eit anna datafelt for å endra filterinnstillingane for søket. Du kan bruka jokerteikn som % eller * for fleire teikn og _ eller ? for eit teikn i søket ditt. Fjern krysset i denne boksen og trykk «Enter» for å visa alle postane i tabellen.

Autofilter

Hald knappen inne for å velja i kva for datafelt du vil søkja etter teksten du skreiv inn i søkjestreng-feltet. Du kan berre søkja i eitt datafelt.

Lista over tabellpostar vert oppdatert automatisk etter dei nye filterinnstillingane.

Bruk Standardfilteret til å forbetre og kombinere søkjeinnstillingane for Autofilter.

LibreOffice lagrar filterinnstillingane og viser dei att neste gong du opnar dette dialogvindauget.

For å visa alle postane i ein tabell, klikkar du på ikonet Nullstill filter.

Sletta ein post

Du slettar ein post i tabellen ved å høgreklikka på radoverskrifta til posten og så velja Slett.

Endra datakjelda

Datakjelde

Vel datakjelda for litteraturdatabasen.

Kolonneoppstilling

Let deg lenkja kolonneoverskriftene til datafelt frå ei anna datakjelde. Trykk Datakjelde-knappen på verktøylinja for objektpostar om du vil velja ei anna datakjelde for litteraturlista.

Vel datafeltet som du vil lenkja til det gjeldande kolonnenamnet. Vel ei anna datakjelde til litteraturlista for å endra dei tilgjengelege datafelta.