Spor endringar

Viser ei liste over tilgjengelege kommandoar for å spora endringar i fila.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Endringar


Registrer endringar

Loggfører alle endringar som er gjort i det gjeldande dokumentet med opplysningar om forfattar og dato.

Vern endringar

Hindrar at ein brukar slår av funksjonen for loggføring av endringar eller at brukaren godtek eller avviser endringar utan å skriva inn passord.

Vis

Viser eller gøymer lagra endringar.

Handter

Godta eller avvis lagra endringar.

Kommentar

Skriv inn ein kommentar til den lagra endringa.