Søk og byt ut

Finn eller erstattar tekst eller formaterer dokumentet.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Rediger → Søk og byt ut

+H

På verktøylinja «Standard», trykk

Ikon

Søk og byt ut


Finn

Skriv inn teksten du vil søkja etter eller vel eit tidlegare søk frå lista.

Søkjeinnstillingane finn du i feltet Finn eller i området Andre innstillingar i dialogvindauget.

Skil mellom store og små bokstavar

Skil mellom små og store bokstavar.

Søkjer etter heile ord eller celler som er identiske med søkjeteksten.

Byt ut

Skriv inn ein erstatningstekst i kombinasjonsboksen, eller vel eit tidlegare søk frå lista.

Vala for byt ut finn du i feltet Finn eller i området Andre innstillingar i dialogvindauget.

Finn førre

Finn og merkjer den førre førekomsten av tekst eller format du søkte etter i dokumentet.

Finn neste

Finn og merkjer den neste førekomsten av tekst eller format du søkte etter i dokumentet.

Byt ut

Byter ut den valde teksten eller formatet som du søkte etter, og søk etter neste.

Byt ut alle

Erstattar alle tilfella av tekst eller format som du ønskjer å bytte ut.

Andre innstillingar

Vis fleire eller færre val. Trykk på knappen igjen for å gøyma utvida søkjeval.

Berre i merkt område

Søkjer berre i merkt tekst eller merkte celler.

Byt ut bakover

Søket byrjar der skrivemerket står og går bakover til byrjinga av fila.

Likskapssøk

Kryss av for å søkja etter uttrykk som liknar på Søk etter-teksten. Kryss av her og trykk på Liknande-knappen for å tilpassa likskapssøket.

Ta vare på teiknbreidd (berre viss asiatiske språk er brukt)

Skil mellom teikn med halv og heil breidd.

Høyrest ut som (japansk) (berre viss asiatiske språk brukt)

Let deg velja søkjeinnstillingar for liknande skriftsystem på japansk. Kryss av her og trykk Lyd-knappen for å velja søkjeinnstillingar.

Søkjeinnstillingar for japansk

Lukk

Lukkar dialogvindauget og lagrar alle endringane.

Tipsikon

Når dialogvindauget Søk og byt ut er lukka, kan du likevel søkja med dei sist innskrivne kriteria ved å trykkja Shift + + F.