Opna

Opnar ei lokal eller ekstern fil eller importerer ei.

For å bruka denne funksjonen …

Vel Fil → Opna

+ O

På verktøylinja Standard, trykk

Ikon

Opna fil


Dei neste avsnitta omtalar dialogvindauget LibreOfficeOpna. Du aktiverer dialogvindauget LibreOfficeOpna og Lagra ved å velja LibreOffice → Generelt og deretter velja dialogvindauget for Bruk LibreOffice i området Opna/lagra-dialogvindauge.

Merknadsikon

Viss fila du vil opna inneheld stilar, gjeld spesielle reglar.


Kopla til tenaren

Opnar eit dialogvindauge der du kan setja opp tilkoplinga til ulike tenartypar, inkludert WebDAV, FTP, SSH, Windows Share og CMIS.

Eitt nivå opp

Flytt opp ei mappe i kataloghierarkiet. Vis dei overordna katalogane ved å klikka og halda nede museknappen.

Ikon

Eitt nivå opp

Lag ei ny mappe

Lagar ei ny mappe.

Ikon

Opprett ei ny mappe

Stader

Viser «favorittstader», det vil seia snarvegar til lokale eller eksterne plasseringar.

Visingsområdet

Viser filene og mappene i den mappa du er i. For å opna ei fil, merk fila og trykk Opna.

Tipsikon

Du kan opna fleire dokument samstundes ved å halda nede «» medan du vel filene. Trykk deretter Opna.


Filnamn

Skriv inn eit filnamn eller ein sti til fila. Du kan også skriva inn ei nettadresse som byrjar med protokollnamnet ftp, http eller https.

Du kan bruka jokerteikn i Filnamn-boksen for å filtrera lista med filer som vert viste.

  1. LibreOffice har ein autofullføringsfunksjon som slår seg på i nokre tekst og listeboksar. For eksempel kan du skriva inn i URL-feltet og autofullføringsfunksjonen vil visa den første fila eller mappa som byrjar med bokstaven «a».

  2. Bruk pil ned for å bla gjennom dei andre mappene og filene. Trykk pil høgre for å visa ei undermappe i URL-feltet. Rask autofullføring er tilgjengeleg ved å trykka tasten End etter å ha skrive inn ein del av URL-en. Når dokumentet eller mappa du vil bruka er funne, trykk Enter-tasten.

Versjon

Viss det er fleire versjonar av fila du opnar, vel kva versjon du vil opna. Du kan lagra og organisera fleire versjonar av eit dokument ved å velja Fil → Versjonar. Dei ulike versjonane vert opna skriveverna.

Filtype

Merk filtypen som du vil opna, eller vel Alle filer (*) for å vise ei liste over alle filene i katalogen.

Opna

Opnar det valde dokumentet (evt. dokumenta).

Set inn

Dersom du opna dialogvindauget ved å velja Set inn → Fil, vert Opna-knappen kalla Set inn. Set den valde fila inn i dokumentet der skrivemerket står.

Skriveverna

Opna fila i skriveverna modus.

Opna dokument med malar

LibreOffice kjenner igjen malar som finst i kva katalog som helst i denne lista:

Merknadsikon

Når du brukar Fil → Malar → Lagra som mal for å lagra ein mal, vert malen lagra i brukarmappa for malar. Når du opnar eit dokument som er basert på ein slik mal, vert dokumentet kontrollert for å sjå om det er endringar i malen slik som omtalt nedanfor. Malen som vert knytt til dokumentet vert av og til kalla ein «fast mal».


Merknadsikon

Når du bruker Fil → Lagra som og vel ei malfil for å lagra malen i ei mappa som ikkje finst i lista, vert dokumenta som er baserte på denne lista ikkje kontrollerte.


Når du opnar eit dokument som er laga frå ein «fast mal» (sjå omtale ovanfor), vil LibreOffice kontrollera om malen er endra sidan sist dokumentet vart opna. Viss malen er endra, vil det koma opp eit dialogvindauge der du kan velja kva stilar som skal nyttast i dokumentet.

Trykk på Oppdater stilar for å bruka dei nye stilane frå malen i dokumentet.

Trykk på Hald fram med gamle stilar for å bruka dei stilane som var i dokumentet frå før.

Viss eit dokument som er oppretta frå ein mal som ikkje lengre finst, vert det vist eit dialogvindauge der du kan velja kva som skal gjerast neste gong dette dokumentet vert opna.

For å bryte koplinga mellom dokumentet og den manglande malen, trykkjer du på Nei. Elles vil LibreOffice leita etter malen neste gong du opnar dokumentet.