Verktøylina «Formatering»

Formateringslinja vert vist når eit diagram er i redigeringsmodus. Du kan setja diagrammet i redigeringsmodus ved å dobbeltklikka i diagrammet og gå ut av redigeringsmodus ved å klikka på utsida av diagrammet.

Du kan redigera formateringa av eit diagram ved hjelp av kontrollelementa og ikona på formateringslinja.

Marker diagramelement

Merk elementet som du vil formatera. Det valde elementet vert vist på førehandsvisinga av diagrammet. Klikk på «Formater utvalet …« for å opna dialogvindauget med vala for det valde elementet.

Formater utvalet …

Opnar eigenskapsvindauget for det valde elementet.

Diagramtype

Opnar dialogvindauget for diagramtype.

Diagramdatatabell

Opnar dialogvindauget for datatabellen der du kan redigera diagramdataa.

Vassrette rutenett

Ikonet «Vis/gøym vassrett rutenett» på verktøylinja slår av og på visinga av rutenettet på Y-aksen.

Vis/gøym forklaring

For å visa eller gøyma ei forklaring, klikk på «Vis/gøym forklaring» på verktøylinja.

Skaler tekst

Endrar storleiken på teksten i diagrammet i samsvar med endringane du gjer i storleiken på diagrammet.

Automatisk oppsett

Flyttar alle diagramdata til standardplasseringane. Denne funksjonen endrar ikkje diagramtypen eller andre eigenskapar enn sjølve plasseringa av objekta.