Linja for førehandsvising av sida

Linja Førehandsvis sida vert vist når du vel Fil → Førehandsvising av utskrift.

Førre side

Gå tilbake til førre side i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon

Førre side

Neste side

Gå vidare til neste side i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon

Neste side

Gå til første sida i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon

Gå til siste sida i dokumentet. Denne funksjonen kan berre brukast når du har vald Førehandsvis side i Fil-menyen.

Ikon

Vis større

Aukar skjermvisinga av dokumentet. Skaleringsfaktoren vert vist på statuslinja.

Ikon

Vis større

Vis mindre

Minskar skjermvisinga av dokumentet. Skaleringsfaktoren vert vist på statuslinja.

Ikon

Vise mindre

Fullskjerm

Gøymer menyane og verktøylinjene. For å avslutta fullskjermmodus, trykk på knappen Fullskjerm.

Formatering av sider

Opnar ein dialog der du kan velja utsjånaden på alle sidene i dokumentet.

Margar

Viser eller gøymar sidemargane. Margane kan verta dregne med musa eller setjast i fana Side i dialogvindauget Sidestil.

Skaleringsfaktor

Denne glidebrytaren justerar skaleringsgraden til det utskrivne reknearket. Skaleringsgraden kan også setjast i fana Ark i dialogvindauget Sidestil.

Lukke førehandsvisinga

For å avslutta førehandsvisinga av sider, trykk på knappen Lukk førehandsvisinga.