Formellinja

Bruk denne linja til å skriva inn formlar.

Namnefelt

Viser referansen for den valde cella, celleområdet eller namnet på området. Du kan også velja eit celleområde og deretter velja eit namn for dette i namneboksen.

Kombinasjonsboks for arkområdet

Namnefelt

Funksjonsvegvisar

Opnar vegvisaren for funksjonar som hjelper deg med å laga formlar.

Ikon

Funksjonsvegvisar

Summer

Legg summen av eit celleområde inn i den gjeldande cella eller set summerte verdiar inn i markerte celler. Klikk i ei celle, trykk på denne knappen og eventuelt juster celleområdet. Du kan også velja nokre celler som dei summerte verdiane skal setjast inn i og deretter klikka denne knappen.

Ikon

Summer

Funksjon

Legg ein formel til den valde linja. Trykk denne knappen og skriv inn formelen i inndatalinja.

Ikon

Funksjon

Avbryt

Slettar innhaldet i inndatalinja, eller forkastar endringane du har gjort i ein eksisterande formel.

Ikon

Avbryt

Godta

Godtek innhaldet i inndatalinja og set det inn i den gjeldande cella.

Ikon

Godta

Inndatalinje

Skriv inn formelen du vil leggja til i gjeldande celle. Du kan òg klikka på knappen for funksjonsvegvisaren for å setja inn ein førehandsvald funksjon i formelen.