Kopiere til fleire ark

I LibreOffice Calc kan du setja inn verdiar, tekst eller formlar som samstundes vert kopierte til andre merkte ark i dokumentet.