Snartastar for rekneark

Merknadsikon

Ein del av snartastane kan vera brukte av operativsystemet. Desse tastane vil i tilfelle ikkje vere tilgjengelege i LibreOffice. Du kan løyse dette problemet ved å velja andre snartastar, anten for LibreOffice ved hjelp av Verktøy → Tilpass → Tastatur eller i operativsystemet.


For å fylle eit markert celleområde med den formelen som du skreiv inn i skrivefeltet, trykkjer du på + Enter. Hald + Enter + Skift nede for å bruka celleformatet frå innskrivingscella i heile celleområdet.

For å oppretta ei matrise der alle cellene inneheld den same informasjonen som du skreiv inn i Skrivefeltet, trykk på «Shift++Enter». Du kan ikkje redigera komponentane i matrisa.

For å markera fleire celler i ulike områd av eit ark, held du nede nede medan du drar i dei ulike områda.

For å velja fleire ark i eit rekneark kan du halda nede «» medan du trykkjer på namnefanene ved nederste kanten av arbeidsområdet. For å velja berre eitt enkelt ark i ei merking, hald «Shift» nede og trykk så på namnefana for arket.

For å setja inn eit manuelt linjeskift i ei celle, kan du trykkja i cella og så trykkja på « + Enter».

Trykk på rettetasten for å sletta innhaldet i dei markerte cellene. Dette opnar for dialogvindauget Slett innhald der du kan velja kva som skal slettast i cella. For å sletta innhaldet i den markerte cella utan å først opna dialogvindauget, kan du trykkja «Delete»-tasten.

Navigering i rekneark

Snartastar

Effekt

+Home

Flytter peikaren til den første cella i arket (A1).

«+End»

Flytter peikaren til den siste cella i arket som inneheld data.

Home

Flytter skrivemerket til den første cella i den gjeldande rada.

End

Flytter markøren til den siste cella den gjeldande rada.

Shift+Home

Markerer cellene frå den gjeldande cella til den første cella i den gjeldande rada.

Shift+End

Markerer cellene frå den gjeldande cella til den siste cella i den gjeldande rada.

Shift + Page Up

Markerer cellene frå den gjeldande cella opp til ei side i den gjeldande kolonnen eller utvidar den gjeldande markeringa ei side opp.

Shift + Page Down

Markerer celler frå den gjeldande cella ned til ei side i den gjeldande kolonna eller utvidar den gjeldande markeringa ei side ned.

«+Venstre piltast»

Flytter markøren til venstre kant av det gjeldande dataområdet. Dersom kolonnen til venstre for cella med markøren er tom, vert markøren flytt til neste venstre kolonne som inneheld data.

«+Høgre piltast»

Flytter markøren til den høgre kanten av det gjeldande dataområdet. Dersom kolonnen til høgre for cella med markøren er tom, vert markøren flytt til neste høgre kolonne som inneheld data.

«+Piltast opp»

Flytter markøren til den øvste kanten av det gjeldande dataområdet. Dersom rada ovafor cella med markøren er tom, vert markøren flytt til den neste rada som inneheld data.

«+Piltast ned»

Flytter markøren til botnen av det gjeldande dataområdet. Dersom rada nedanfor for cella med markøren er tom, vert markøren flytt til den neste rada som inneheld data.

+Shift + Piltast

Markerer cellene som inneheld data frå den gjeldande cella og i den retninga pila peikar fram til den første cella utan data. Dersom denne vert brukt for å markera rader og kolonnar saman, vert resultatet eit rektangulært celleområde.

+ Page Up

Flytter eitt ark til venstre.

I førehandsvising av utskrift: Flytter til den førre utskriftssida.

+ Page Down

Flytter eitt ark til høgre.

I førehandsvising av utskrift: Flytter til den neste utskriftssida.

+ Page Up

Flytter eitt skjermbilete til venstre.

+ Page Down

Flyttar eit skjermbilete til høgre.

Shift++Page Up

Legg det førre arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkt, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det førre arket. Gjer det førre arket til det gjeldande arket.

Shift++Page Down

Legg det neste arket til det gjeldande utvalet av ark. Dersom alle arka i eit rekneark er merkte, vil denne snartastkombinasjonen velja berre det neste arket. Gjer det neste arket til det gjeldande arket.

+ *

der (*) er multiplikasjonsteiknet på det numeriske tastaturet

Merkjer dataområdet som inneheld markøren. Eit dataområde er her det samanhengande celleområdet som inneheld data og er avgrensa av tome rader og kolonnar.

+ /

der (/) er divisjonsteiknet på det numeriske tastaturet

Merkjer det matriseformelområdet som markøren er i.

« + Pluss-tasten»

Set inn celler (som i menyen Set inn → Celler)

+ Minus-tasten

Slett celler (som i menyen Rediger → Slett celler)

Enter (i eit vald område)

Flytter markøren ei celle nedover i eit vald område. For å bestemma retninga som markøren skal flyttast, vel du → LibreOffice Calc → Generelt.

+ ` (sjå merknad under denne tabellen)

Viser eller gøymer formlane i staden for verdiane i alle cellene.


Merknadsikon

Tasten «`» sit ved sida av tasten «1» på dei fleste engelske tastatura og til høgre for tasten «+» på dei fleste norske tastatura. Dersom tastaturet du bruker ikkje viser denne tasten, kan du tildela teiknet til ein annen tast: Vel «Verktøy → Tilpass», klikk på fana «Tastatur». Merk kategorien «Vis» og funksjonen «Skift formel».


Funksjonstastar i rekneark

Snartastar

Effekt

+F1

Viser merknaden som er knytt til den gjeldande cella

F2

Skifter til redigeringsmodus og plasserer markøren ved slutten av innhaldet i den gjeldande cella. Trykk igjen for å gå ut av redigeringsmodus.

Dersom markøren er over ein skriveboks i eit dialogvindauge som har ein Minimer-knapp, er dialogvindauget gøymd og skrivefeltet held fram med å vere synleg. Trykk «F2» igjen for å visa heile dialogvindauget.

+ F2

Opnar funksjonsvegvisaren.

Shift+ + F2

Flytter markøren til Skrivefeltet der du kan skrive inn ein formel for den gjeldande cella.

+ F3

Opnar dialogvindauget Skriv inn namn.

Shift+ + F4

Viser eller gøymer database-oversikta.

F4

Reorganiserer dei relative eller absolutte referansane (for eksempel, A1, $A$1, $A1, A$1) i skrivefeltet.

«F5»

Viser eller gøymer Dokumentstruktur.

Shift + F5

Sporer bindingar

Shift + F7

Sporer føregåande

Shift++F5

Flytter markøren frå Skrivefeltet til feltet Arkområde.

F7

Kontrollerer stavinga til det aktive arket.

+F7

Opnar synonymordboka dersom den gjeldande cella inneheld tekst.

F8

Slår av eller på fleire valmodus. I denne modusen kan du bruka piltastane for å utvida merkinga. Du kan også trykkja på ei anna celle for å utvida merkinga.

+F8

Uthevar celler som inneheld verdiar.

F9

Reknar ut dei endra formlane på nytt i det gjeldande arket.

« + Shift + F9»

Reknar alle formlane i alle arka på nytt.

« + F9»

Oppdater det valde diagrammet.

«»

Opnar dialogvindauget Stilar der du kan velja stil til innhaldet i cella eller til det gjeldande arket.

Shift + F11

Oppretter ein dokumentmal.

Shift+F11

Oppdaterer malane.

F12

Grupperer det valde dataområdet.

+ F12

Opphever grupperinga av det valde dataområdet.

+Down Arrow

Aukar høgda på den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil opp

Forminskar høgda på den gjeldande rada (berre i OpenOffice.org legacy kompatibilitetsmodus).

+ Pil høgre

Auker breidda på den gjeldande kolonnen.

+ Pil venstre

Forminskar breidda på den gjeldande kolonnen.

« + Shift + Piltast»

Optimerer kolonnebreidda eller radhøgda basert på den gjeldande cella.


Formatering av celler med snartastane

Desse celleformateringane kan leggjast til frå tastaturet:

Snartastar

Effekt

«+1» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Opnar dialogvindauget «Formater celler»

«+Shift+1» (ikkje på det numeriske tastaturet)

To desimalar, tusentalsskiljeteikn

«+Shift+2» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard eksponentialformat

«+Shift+3» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard datoformat

« + Shift + 4» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard valutaformat

« + Shift + 5» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standard prosentdelformat (to desimalar)

« + Shift + 6» (ikkje på det numeriske tastaturet)

Standardformat


Bruk pivottabellen

Tastar

Effekt

Tabulator

Endrar fokus ved å gå framover gjennom område og knappar i dialogen.

«Shift+Tabulator»

Endrar fokus ved å gå bakover gjennom område og knappar i dialogen.

Pil opp

Flytter fokus eitt element opp i det gjeldande dialogområdet.

Pil ned

Flytter fokus eitt element ned i det gjeldande dialogområdet.

Pil venstre

Flytter fokus eitt element til venstre i det gjeldande dialogområdet.

Pil høgre

Flytter fokus eitt element til høgre i det gjeldande dialogområdet.

Home

Markerer det første elementet i det gjeldande dialogområdet.

End

Merkjer det siste elementet i det gjeldande dialogområdet.

«» og det understreka teiknet i ordet «Rad»

Kopierer eller flytter det gjeldande innhaldet inn i «Rad»-feltet.

«» og det understreka teiknet i ordet «Kolonne»

Kopierer eller flytter det gjeldande innhaldet inn i «Kolonne»-feltet.

«» og det understreka teiknet i ordet «Data»

Kopierer eller flytter det gjeldande innhaldet inn i «Data»-feltet.

«+Piltast opp»

Flytter det gjeldande feltet opp éin plass.

«+Piltast ned»

Flytter det gjeldande feltet ned éin plass.

«+Venstre piltast»

Flytter det gjeldande feltet éin plass mot venstre.

«+Høgre piltast»

Flyttar det gjeldande feltet ein plass mot høgre.

+Home

Flytter det gjeldande feltet til den første plassen.

«+End»

Flytter det gjeldande feltet til den siste plassen.

« + O»

Viser innstillingane for det gjeldande feltet.

Slett

Fjernar det gjeldande feltet frå området.