Statistiske funksjonar del tre

GRENSE.BINOM

Returnerer den minste verdien der den kumulative binomialfordelinga er større enn eller lik ein kriterieverdi.

Syntaks

GRENSE.BINOM(Forsøk, Sannsyn; Alfa)

Forsøk er det samla talet på forsøk.

Sannsyn er kor sannsynleg det er at eitt forsøk skal lukkast.

Alfa er det grensesannsynet som skal nåast eller overskridast.

Eksempel

=GRENSE.BINOM(100;0.5;0.1) gjev 44.

KONFIDENS (CONFIDENCE på engelsk)

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for ei normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS(alfa; StdAv; Storleik)

Alfa er nivået for konfidensintervallet.

StdAv er standardavviket for den totale populasjonen.

Storleik er storleiken av den totale populasjonen.

Eksempel

=KONFIDENS(0,05;1,5;100) returnerer 0,29.

KONFIDENS.NORMAL (CONFIDENCE.NORM på engelsk)

Returnerer (1-alpha) konfidensintervallet for ei normalfordeling.

Syntaks

KONFIDENS.NORMAL(Alfa; StdAv; Storleik)

Alfa er nivået for konfidensintervallet.

StdAv er standardavviket for den totale populasjonen.

Storleik er storleiken av den totale populasjonen.

Eksempel

=KONFIDENS.NORMAL(0,05;1,5;100) returnerer 0,2939945977.

KONFIDENS.T (CONFIDENCE.T på engelsk)

Returnerer konfidensintervallet (1-alpha) til ei populasjonsfordeling.

Syntaks

KONFIDENS(Alfa; StdAv; Storleik)

Alfa er nivået for konfidensintervallet.

StdAv er standardavviket for den totale populasjonen.

Storleik er storleiken av den totale populasjonen.

Eksempel

=KONFIDENS.T(0,05;1,5;100) returnerer 0,2976325427.

KORRELASJON (CORREL på engelsk)

Returnerer korrelasjonskoeffesienten mellom to datamengder.

Syntaks

KORRELASJON(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KORRELASJON(A1:A50;B1:B50) reknar ut korrelajonskoeffisienten som eit mål for den lineære korrelasjonen av dei to datasetta.

KOVARIANS (COVAR på engelsk)

Returnerer kovariansen til produktet av paravvik.

Syntaks

KOVARIANS(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KOVARIANS(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANS.P (COVARIANCE.P på engelsk)

Returnerer kovariansen til produktet av paravvik for heile populasjonen.

Syntaks

KOVARIANS.P(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KOVARIANS.P(A1:A30;B1:B30)

KOVARIANS.S (COVARIANCE.S på engelsk)

Returnerer kovariansen til produktet av paravvik for ein prøve av populasjonen.

Syntaks

KOVARIANS.S(Data1; Data2)

Data1 er det første dataområdet.

Data2 er det andre datasettet.

Eksempel

=KOVARIANS.S(A1:A30;B1:B30)

KURVATUR (KURT på engelsk)

Returnerer kurtosen (kurvaturen) av ei datamengd (krev minst 4 verdiar).

Syntaks

KURVATUR(Tal1; Tal2; …; Tal30)

Tal1, Tal2, …Tal30 er numeriske argument eller område som representerer eit tilfeldig utval.

Eksempel

=KURVATUR(A1;A2;A3;A4;A5;A6)

LOGINV (LOGINV på engelsk)

Returnerer inversverdien til loggnormalfordelinga.

Syntaks

LOGINV(Tal; Middel; StdAvv)

Tal er den sannsynsverdien som den inverse standard logaritmefordelinga skal reknast ut frå.

Middel er den aritmetiske middelverdien av den standard logaritmiske fordelinga.

StdAv er standardavviket for den standardlogaritmiske fordeliga.

Eksempel

=LOGINV(0,05;0;1) returnerer 0,1930408167.

LOGNORM.FORD (LOGNORM.DIST på engelsk)

Returnerer verdien av ei lognormalfordeling.

Syntaks

LOGNORM.FORD(Tal; Middel; StdAv; Kumulativ)

Tal (nødvendig) er sannsynsverdien som skal brukast til å rekna ut den logaritmiske standardfordelinga.

Middel (nødvendig) er middelverdien av den standardlogaritmiske fordelinga.

StdAv (nødvendig) er standardavviket for den logaritmiske standardfordelninga.

Kumulativ (nødvendig) = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen. Kumulativ = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=LOGNORM.FORD(0,1;0;1;1) returnerer 0,0106510993.

LOGNORM.INV (LOGNORM.INV på engelsk)

Returner inversverdien til loggnormalfordelinga.

Denne funksjonen er identisk med LOGINV og er lagt til for å vere i samsvar med andre kontorprogram.

Syntaks

LOGNORM.INV(Tal; Middelverdi; StdAv)

Tal (nødvendig) er den sannsynsverdien som den inverse standard logaritmefordelinga skal reknast ut frå.

Middel (nødvendig) er den aritmetiske middelverdien av den standard logaritmiske fordelinga.

StdAv (nødvendig) er standardavviket for den logaritmiske standardfordelninga.

Eksempel

=LOGNORM.INV(0,05;0;1) returnerer 0,1930408167.

LOGNORMFORD (LOGNORMDIST på engelsk)

Gjev verdiane av loggnormalfordelinga.

Syntaks

LOGNORMFORD(Tal; Medel; StdAv; Kumulativ)

Tal er sannsynsverdien som skal brukast til å rekna ut den logaritmiske standardfordelinga.

Medel (valfri) er medelverdien av den standardlogaritmiske fordelinga.

StdAv (valfri) er standardavviket for den logaritmiske standardfordelninga.

Kumulativ (valfri) = 0 reknar ut tettleiksfunksjonen. Kumulativ = 1 reknar ut fordelinga.

Eksempel

=LOGNORMFORD(0,1;0;1) returnerer 0,01.

N.MINST (SMALL på engelsk)

Returnerer den k-te minste verdien i ei datamengd.

Syntaks

N.MINST(Data; Rang)

Data er celleområdet med data.

Rang er rangeringa av verdien.

Eksempel

=N.MINST(A1:C50;2) returnerer den nest minste verdien i A1:C50.

N.STØRST (LARGE på engelsk)

Returnerer den k-te største verdien i ei datamengd.

Syntaks

N.STØRST(Data; K)

Data er celleområdet med data.

RangC er rangeringa av verdien.

Eksempel

=N.STØRST(A1:C50;2) returnerer den nest største verdien i A1:C50.