Statistiske funksjonar del to

F.FORDELING (F.DIST på engelsk)

Reknar ut verdiane i ei venstredels F-fordeling.

Syntaks

F.FORDELING(Tal; FriGrad1; FriGrad2;Kumulativ)

Tal er verdien som F-fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er graden av fridom i teljaren til F-fordelinga.

FriGrad2 er graden av fridom i nemnaren til F-fordelinga.

Kumulativ = 0 eller USANN reknar ut tettleiksfunksjonen Kumulativ= 1 eller SANN reknar ut fordelinga.

Eksempel

=F.FORDELING(0,8; 8; 12) gjev 0,7095282499.

=F.FORDELING(0,8; 8; 12;1) gjev 0,3856603563.

F.FORDELING.H (F.DIST.RT på engelsk)

Reknar ut verdiane på høgresida i ei F-fordeling.

Syntaks

F.FORDELING.H(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er verdien som F-fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er fridomsgradene i teljaren i F-fordelinga.

FriGrad2 er fridomsgradene i nemnaren i F-fordelinga.

Eksempel

=F.FORDELING.H(0,8; 8; 12) gjev 0,6143396437.

F.INVERS (F.INV på engelsk)

Returnerer inversverdien til F-sannsynsfordelinga. F-fordelinga vert brukt til F-testar for å velja relasjonen mellom to ulike datasett.

Syntaks

F.INVERS(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er sannsynsverdien som den inverse (omvendte) F fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er talet på fridomsgrader i teljaren på F-fordelinga.

FriGrad2 er talet på fridomsgrader i nemnaren for F-fordelinga.

Eksempel

=F.INVERS(0,5; 5; 10) returnerer 0,9319331609.

F.INVERS.H (F.INV.RT på engelsk)

Returnerer inversverdien av høgresida til F-fordelinga.

Syntaks

F.INVERS.H(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er sannsynsverdien som den inverse (omvendte) F-fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er talet på fridomsgrader i teljaren på F-fordelinga.

Fridomsgrader2 er talet på fridomsgrader i nemnaren for F-fordelinga.

Eksempel

=F.INVERS.H(0,5;5;10) vert 0,9319331609.

F.TEST (F.TEST på engelsk)

Returnerer resultatet av ein F-test.

Syntaks

F.TEST(Data1; Data2)

Data1 er den første dataposttabellen.

Data2 er den andre dataposttabellen.

Eksempel

=FTEST(A1:A30;B1:B12) reknar ut om dei to datasetta er ulike i varians og returnerer kor sannsynleg det er at begge setta kan ha kome frå den same totalpopulasjonen.

FFORDELING (FDIST på engelsk)

Reknar ut verdiane i ei F-fordeling.

Syntaks

FFORDELING(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er verdien som F-fordelinga vert rekna ut for.

Fridomsgrader1 er fridomsgradene i teljaren i F-fordelinga.

Fridomsgrader2 er fridomsgradene i nemnaren i F-fordelinga.

Eksempel

=FFORDELING(0,8; 8; 12) gjev 0,61.

FFORDELING.INVERS (FINV på engelsk)

Returnerer inversverdien til F-sannsynsfordelinga. F-fordelinga vert brukt til F-testar for å setja relasjonen mellom to ulike datasett.

Syntaks

FFORDELING.INVERS(Tal; FriGrad1; FriGrad2)

Tal er sannsynsverdien som den inverse (omvendte) F fordelinga vert rekna ut for.

FriGrad1 er talet på fridomsgrader i teljaren på F-fordelinga.

Fridomsgrader2 er talet på fridomsgrader i nemnaren for F-fordelinga.

Eksempel

=FFORDELING.INVERS(0,5; 5; 10) returnerer 0,93.

FISHER

Returnerer Fisher-transformasjonen for x og lagar ein funksjon som ligg nært opptil normalfordelinga.

Syntaks

FISHER(Tal)

Tal er verdien som skal omformast.

Eksempel

=FISHER(0,5) returnerer 0,55.

FISHERINV

Returnerer inversen av Fisher-transformasjonen for x og lagar ein funksjon som ligg nært opptil normalfordelinga.

Syntaks

FISHERINV(Tal)

Tal er verdien som skal omformast motsett.

Eksempel

=FISHERINV(0,5) gjev 0,46.

FTEST

Returnerer resultatet av ein F-test.

Syntaks

FTEST(Data1; Data2)

Data1 er den første dataposttabellen.

Data2 er den andre dataposttabellen.

Eksempel

=FTEST(A1:A30;B1:B12) reknar ut om dei to datasetta er ulike i varians og returnerer kor sannsynleg det er at begge setta kan ha kome frå den same totalpopulasjonen.

GAMMA

Returnerer verdien av gammafunksjonen. Merk at GAMMAINV ikkje er inversen av GAMMA, men av GAMMAFORDELING.

Syntaks

Tal er talet som Gamma funksjonsverdien skal reknast av.

GAMMA.INV (GAMMA.INV på engelsk)

Returnerer inversen av den kumulerte Gamma-fordelinga GAMMA.FORDELING. Denne funksjonen gjev deg høve til å søkja etter variablar med ulike fordelingar.

Denne funksjonen er identisk med GAMMAINV og vart laga for å få samsvar med andre kontorprogram.

Syntaks

GAMMA.INV(Tal; Alfa; Beta)

Tal er sannsynsverdien som den inverse gammafordelinga skal reknast ut frå.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Eksempel

=GAMMA.INV(0,8; 1; 1) gjev 1,61.

GAMMAFORDELING

Returnerer verdiane til ei gammafordeling.

Den inverse funksjonen er GAMMAINV.

Syntaks

GAMMAFORDELING(Tal; Alfa; Beta; Kumulativ)

Tal er verdien som gammafordelinga skal reknast ut frå.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Kumulativ (valfri) = 0 eller Usann reknar ut tettleiksfunksjonen Kumulativ= 1 eller Sann reknar ut fordelinga.

Eksempel

=GAMMAFORDELING(2;1;1;1) gjev 0,86.

GAMMAFORDELING (GAMMA.DIST på engelsk)

Returnerer verdiane til ei gammafordeling.

Den inverse funksjonen er GAMMAINV eller GAMMA.INV.

Denne funksjonen er identisk til GAMMAFORDELING og er lagt til for å vere meir lik andre kontorprogram.

Syntaks

GAMMA.FORDELING(Tal; Alfa; Beta; K)

Tal er verdien som gammafordelinga skal reknast ut frå.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Kumulativ (valfri) = 0 eller Usann reknar ut tettleiksfunksjonen Kumulativ= 1 eller Sann reknar ut fordelinga.

Eksempel

=GAMMA.FORDELING(2;1;1;1) gjev 0,86.

GAMMAINV

Returnerer den inverse av den kumulerte Gamma-fordelinga GAMMAFORDELING. Denne funksjonen gjev deg høve til å søkja etter variablar med ulike fordelingar.

Syntaks

GAMMAINV(Tal; Alfa; Beta)

Tal er sannsynsverdien som den inverse gammafordelinga skal reknast ut frå.

Alfa er parameteren alfa for gammafordelinga.

Beta er parameteren beta for gammafordelinga.

Eksempel

=GAMMAINV(0,8; 1; 1) gjev 1,61.

GAMMALN

Returnerer den naturlege logaritmen til gammafunksjonen: G(x).

Syntaks

GAMMALN(Tal)

Tal er verdien som den naturlege logaritmen av gammafunksjonen skal reknast ut frå.

Eksempel

=GAMMALN(2) gjev 0.

GAMMALN.PRESIS (GAMMALN.PRECISE på engelsk)

Returnerer den naturlege logaritmen til gammafunksjonen: G(x).

Syntaks

GAMMALN.PRESIS(Tal)

Tal er verdien som den naturlege logaritmen av gammafunksjonen skal reknast ut frå.

Eksempel

=GAMMALN.PRESIS(2) gjev 0.

GAUSS

Returnerer standard kumulativ normalfordeling.

Det er GAUSS(x)=NORMALFORDELING(x)-0,5

Syntaks

GAUSS(Tal)

Tal er den verdien standardnormalfordelinga skal reknast ut frå.

Eksempel

=GAUSS(0,19) = 0,08

=GAUSS(0,0375) = 0,01

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK

Returnerer den geometriske middelverdien til eit utval.

Syntaks

GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(Tal1; Tal2; …; Tal30)

Tal1, Tal2, …Tal30 er numeriske argument eller område som representerer eit tilfeldig utval.

Eksempel

=GJENNOMSNITT.GEOMETRISK(23; 46; 69) = 41,79. Den geometriske middelverdien for denne tilfeldige prøven er 41,79.

GJENNOMSNITT.HARMONISK (HARMEAN på engelsk)

Returnerer det harmoniske gjennomsnittet av ei datamengd.

Syntaks

GJENNOMSNITT.HARMONISK(Tal1; Tal2; …; Tal30)

Tal1, Tal2, …Tal30 er opp til 30 verdiar eller område som kan brukast for å rekna ut det harmoniske gjennomsnittet.

Eksempel

=GJENNOMSNITT.HARMONISK(23; 46; 69) = 37,64. Det harmoniske gjennomsnittet for denne tilfeldige prøven er altså 37,64

HYPGEOM.FORDELING (HYPGEOM.DIST på engelsk)

Returnerer den hypergeometriske fordelinga.

Syntaks

HYPGEOM.FORDELING(X; Utval; Moglege; Populasjon; Kumulativ)

X er talet på resultat oppnådd i den tilfeldige prøven.

Utval er storleiken av stikkprøven.

Moglege er talet på moglege resultat i den totale populasjonen.

Populasjon er storleiken på den totale populasjonen.

Kumulativ: Dersom denne er 0 eller USANN vert sannsynstettleiken rekna ut. Er han sett til andre verdiar eller SANN, vert den kumulative fordelinga rekna ut.

Eksempel

=HYPGEOM.FORDELING(2;2;90;100;0) gjev 0,8090909091. Dersom 90 av 100 brødskiver fell ned frå bordet og treff golvet med smørsida ned, vil 2 brødskiver som dett ned frå bordet ha 81 % sjanse for at begge vil hamna med smørsida ned.

=HYPGEOM.FORDELING(2;2;90;100;1) gjev 1.

HYPGEOM.FORDELING (HYPGEOMDIST på engelsk)

Returnerer den hypergeometriske fordelinga.

Syntaks

HYPGEOM.FORDELING(X; TUtval; Lukkast; TPopulasjon)

X er talet på resultat oppnådd i den tilfeldige prøven.

Prøvestorleiken er storleiken av stikkprøven.

Populasjon er talet på moglege resultat i den totale populasjonen.

Populasjonsstorleiken er storleiken på den totale populasjonen.

Eksempel

=HYPGEOM.FORDELING(2;2;90;100) gjev 0.81. Dersom 90 av 100 brødskiver fell ned frå bordet og treff golvet med smørsida ned, vil 2 brødskiver som fell ned frå bordet ha 81 % sjanse for at begge vil hamna med smørsida ned.

TRIMMA.GJENNOMSNITT (TRIMMEAN på engelsk)

Returnerer gjennomsnittet av eit utval utan å ta med marginalverdiane.

Syntaks

TRIMMA.GJENNOMSNITT(Data; Alfa)

Data er datatabellen i utvalet.

Alfa er prosentdelen av dei marginale data som ikkje skal reknast med.

Eksempel

=TRIMMA.GJENNOMSNITT(A1:A50; 0.1)reknar ut gjennomsnittsverdien av tala i området A1:A50 utan å ta omsyn til dei 5 prosent lågaste og dei 5 prosent høgaste verdiane. Prosenttalet refererer til den utrimma verdien, ikkje til talet på addendar.

Z.TEST

Reknar ut sannsynet for å observera ein z-statistikk større enn den datamaskinen laga, basert på ei prøve.

Syntaks

Z.TEST(Data; mu; Sigma)

Data er den aktuelle prøven henta frå ein normalfordelt populasjon.

mu er den kjende medelverdien for populasjonen.

Sigma(valfri) er det kjende standardavviket for populasjonen. Viss du ikkje oppgjev nokon verdi, vert standardavviket til det valde eksemplet brukt.

Eksempel

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returnerer resultatet av ein z-test på prøven A2:A20 tatt frå ein populasjon med kjent middelverdi 9 og kjent standardavvik på 2.

ZTEST

Returnerer den tohala P-verdien av ein z-test med standardfordeling.

Syntaks

ZTEST(Data; mu; Sigma)

Data er den aktuelle prøven henta frå ein normalfordelt populasjon.

mu er den kjende medelverdien for populasjonen.

Sigma er det kjende standardavviket for populasjonen. Viss du ikkje oppgjev nokon verdi, vert standardavviket til den valde prøven brukt.

Sjå også Wiki page.