Tilleggsfunksjonar, liste over analysfunksjonar, andre dell

For å bruka denne funksjonen …

Set inn → Funksjon → Kategori Tillegg


IMABS (IMABS på engelsk)

Resultatet er absoluttverdien av eit komplekst tal.

Syntaks

IMABS("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMABS("5+12j") returnerer 13.

IMCOS

Returnerere cosinus til eit komplekst tal.

IMCOSH

Returnerer hyperbolsk cosinus for eit komplekst tal.

IMCOT

Returnerer cotangens til eit komplek tal.

IMCSC

Returnerer cosekanten til eit komplekst tal.

IMCSCH

Returnerer hypebolsk cosekanten til eit komplekst tal.

IMSEKANT

Returnerer sekanten til eit komplekst tal.

IMSECH

Returnerer hypebolsk sekant til eit komplekst tal.

IMSIN

Returnerer sinus til eit komplekst tal.

IMSINH

Returnerer hyperbolsk sinus til eit komplekst tal.

IMTAN

Returnerer tangens til eit komplekst tal.

DOBBELFAKULTET (FACTDOUBLE på engelsk)

Returnerer dobbeltfakultetet av eit tal.

Syntaks

DOBBELFAKULTET(Tal)

Returnerer Tal !!, dobbeltfakulteten av Tal, der Tal er eit heiltal større enn eller lik null.

For like tal returnerer DOBBELFAKULTET(n):

2*4*6*8* … *n

For ulike tal vil DOBBELFAKULTET(n) returnere:

1*3*5*7* … *n

DOBBELT.FAKULTET(0) returnerer per definisjon 1.

Eksempel

=DUBBELFAKULTET(5) returnerer 15.

=DUBBELFAKULTET(6) returnerer 48.

=DUBBELFAKULTET(0) returnerer 1.

IMAGINÆR (IMAGINARY på engelsk)

Resultatet er den imaginære delen av eit komplekst tal.

Syntaks

IMAGINÆRDEL("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMAGINÆRDEL("4+3j") returnerer 3.

IMARGUMENT

Resultatet er eit argument (phi-vinkelen) av eit komplekst tal.

Syntaks

IMAGARGUMENT("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMAGARGUMENT("3+4j") returnerer 0,927295.

IMDIV

Resultatet er ei deling av to komplekse tal.

Syntaks

IMDIV("Teljar"; "Nemnar")

Teljar, Nemnar er komplekse tal innskrivne i formatet "x+yi" eller "x+yj"

Eksempel

=IMDIV("-238+240i"; "10+24i") returnerer 5+12i.

IMEKSP (IMEXP på engelsk)

Returnerer potensen av e og det komplekse talet. Konstanten e har den tilnærma verdien 2,71828182845904.

Syntaks

IMEKSP("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMEKSP("1+j") returnerer 1,47+2,29j (avrunda).

IMKONJUGERT (IMCONJUGATE på engelsk)

Resultatet er den konjugerte komplekse delen av eit komplekst tal.

Syntaks

IMKONJUGERE("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMKONJUGERT("1+j") returnerer 1-j.

IMLN (IMLN på engelsk)

Resultatet er den naturlege logaritmen (med grunntalet e) av eit komplekst tal. Konstanten e har den tilnærma verdien 2,71828182845904.

Syntaks

IMLN("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMLN("1+j") returnerer 0,35+0,79j (avrunda).

IMLOG10 (IMLOG10 på engelsk)

Resultatet er titalslogaritmen til eit komplekst tal.

Syntaks

IMLOG10("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMAGLOG10("1+j") returnerer 0,15+0,34j (avrunda).

IMLOG2

Resultatet er ein binær logaritme av eit komplekst tal.

Syntaks

IMAGLOG2("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMLOG2("1+j") returnerer 0,47+2,29j (avrunda).

IMOPPHØG (IMPOWER på engelsk)

Resultatet er det komplekse talet opphøgd i Number potens.

Syntaks

IMOPPHØG("Komplekst_tal"; Potens)

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Tal er eksponenten.

Eksempel

=IMOPPHØG("2+3i";2) returnerer -5+12i.

IMPRODUKT (IMPRODUCT på engelsk)

Resultatet er produktet av opp til 29 komplekse tal.

Syntaks

IMPRODUKT("Komplekst_tal"; "Komplekst_tal_1"; ...)

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMPRODUKT("3+4j";"5-3j") returnerer 27+11j.

IMREELL (IMREAL på engelsk)

Resultatet er realdelen av eit komplekst tal.

Syntaks

IMREELL("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMREELL("1+3j") returnerer 1.

IMROT (IMSQRT på engelsk)

Resultatet er kvadratrota av eit komplekst tal.

Syntaks

IMROT("Komplekst_tal")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMROT("3+4i") returnerer 2+1i.

IMSUB

Resultatet er subtraksjonen av to komplekse tal.

Syntaks

IMSUB("Komplekst_tal_1"; "Komplekst_tal_2")

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMSUB("13+4j";"5+3j") returnerer 8+j.

IMSUMMER (IMSUM på engelsk)

Resultatet er summen av opp til 29 komplekse tal.

Syntaks

IMSUMMER("Komplekst_tal_1"; "Komplekst_tal_2"; ...)

komplekst tal er eit komplekst tal skriven inn på forma «x+yi» eller «x+yj».

Eksempel

=IMSUMMER("13+4j"; "5+3j") returnerer 18+7j.

KOMPLEKS (COMPLEX på engelsk)

Resultatet er eit komplekst tal som er trekt ut frå ein realdel og ein imaginær del.

Syntaks

KOMPLEKS(Realtal; Imaginærtal; Suffiks)

Realtal er den reelle koeffisienten i det komplekse talet.

Imaginærtal er den imaginære koeffisienten i det komplekse talet.

Suffiks er ei liste med innstillingar, "i" eller "j".

Eksempel

=KOMPLEKS(3; 4; "j") returnerer 3+4j.

KONVERTER

Gjer om ein verdi frå ei måleeining til tilsvarande verdi ei anna måleeining. Skriv inn måleeininga som tekst, i hermeteikn eller som ein referanse. Skriv du inn måleeiningar i cellene, må dei samsvara nøyaktig med lista som kjem etter (som skil mellom små og store bokstavar): For eksempel: Om du vil skriva inn ein liten «l» (liter) i ei celle, må du skriva inn apostrofen «'» med «l» rett etter («'l»).

Eigenskap

Einingar

Vekt

g, sg, lbm, u, ozm, stone, ton, grain, pweight, hweight, shweight, brton

Lengd

m, mi, Nmi, in, ft, yd, ang, Pica, ell, parsec, lightyear, survey_mi

Tid

yr, day, hr, mn, sec, s

Trykk

Pa, atm, at, mmHg, Torr, psi

Kraft

N, dyn, dy, lbf, pond

Energi

J, e, c, cal, eV, ev, HPh, Wh, wh, flb, BTU, btu

Potens

W, w, HP, PS

Feltstyrke

T, ga

Temperatur

C, F, K, kel, Reau, Rank

Volum

l, L, lt, tsp, tbs, oz, cup, pt, us_pt, qt, gal, m3, mi3, Nmi3, in3, ft3, yd3, ang3, Pica3, barrel, bushel, regton, Schooner, Middy, Glass

Område

m2, mi2, Nmi2, in2, ft2, yd2, ang2, Pica2, Morgen, ar, acre, ha

Fart

m/s, m/sec, m/h, mph, kn, admkn

Informasjon

bit, byte


Dei måleeiningane som er utheva kan få eit prefiks frå denne lista:

Prefiks

Multiplikator

Y (yotta)

10^24

Z (zetta)

10^21

E (exa)

10^18

P (peta)

10^15

T (tera)

10^12

G (giga)

10^9

M (mega)

10^6

k (kilo)

10^3

h (hekto)

10^2

e (deca)

10^1

d (deci)

10^-1

c (centi)

10^-2

m (milli)

10^-3

u (mikro)

10^-6

n (nano)

10^-9

p (pico)

10^-12

f (femto)

10^-15

a (atto)

10^-18

z (zepto)

10^-21

y (yocto)

10^-24


Informasjonseiningane «bit» og «byte» kan også vere stilt framføre med eit av desse IEC 60027-2 / IEEE 1541 prefiksa:

ki kibi 1024

Mi mebi 1048576

Gi gibi 1073741824

Ti tebi 1099511627776

Pi pebi 1125899906842620

Ei exbi 1152921504606850000

Zi zebi 1180591620717410000000

Yi yobi 1208925819614630000000000

Merknadsikon

Funksjonane som har eit namn som endar med _ADD eller _EXEL2003 returnerer det same resultatet som dei tilsvarande funksjonane i Microsoft Excel 2003 (utan denne endinga). Bruk dei same funksjonane utan endinga for å få resultat basert på internasjonal standard.


Syntaks

KONVERTER(Tal; "FråMåleeining"; "TilMåleeining")

Tal: Talet som skal konverterast.

FråMåleeining er måleeininga det skal konverterast frå.

TilMåleeining er måleeininga det skal konverterast til.

Eksempel

=KONVERTER(10;"HP";"PS") returnnerer, avrunda til to desimalar, 10,14. 10 HP er lik med 10,14 PS.

=KONVERTER(10; "km";"mi") returnerer, avrunda til to desimalar, 6,21. 10 kilometer er lik 6,21 miles. k er det tillate prefiksteiknet til faktoren 10^3.

OKTTILBIN (OCT2BIN på engelsk)

Resultatet er det binære talet som tilsvarer oktaltalet som vart skrive inn.

Syntaks

OKTTILBIN(Tal; Plassar)

Tal er oktatalet. Talet kan ha høgst 10 siffer. Den mest signifikante bit er forteiknsbit og dei resterande bit returnerer verdien. Negative tal vert skrivne inn som to-komplement.

Siffer er kor mange siffer som skal returnerast.

Eksempel

=OCTTILBIN(3;3) returnerer 011.

OKTTILDES

Resultatet er desimaltalet som tilsvarer oktaltalet som vart skrive inn.

Syntaks

OKTTILDES(Tal)

Tal er oktaltalet. Talet kan ha høgst 10 siffer. Den mest signifikante biten er forteiknsbit og dei resterande bit returnerer verdien. Negative tal vert skrivne inn som to-komplement.

Eksempel

=OKTTILDES(144) returnerer 100.

OKTTILHEKS (OCT2HEX på engelsk)

Resultatet er hexadesimaltalet som tilsvarer oktaltalet som vart skrive inn.

Syntaks

OKTTILHEX(Tal;Plassar)

Tal er oktaltalet. Talet kan ha høgst 10 siffer. Den mest signifikante biten er forteiknsbit og dei resterande bit returnerer verdien. Negative tal vert skrivne inn som to-komplement.

Siffer er kor mange siffer som skal returnerast.

Eksempel

=OKTTILHEX(144; 4) returnerer 0064.