Tekstfunksjonar

Denne bolken handlar om Tekst-funksjonane.

For å bruka denne funksjonen …

Set inn → Funksjon → Kategori Tekst


ARABISK (ARABIC på engelsk)

Reknar ut verdien av eit romartal. Verdiområdet ma liggja mellom 0 og 3999.

Syntaks

ARABISK("Tekst")

Tekst er teksten som tilsvarer eit romartal.

Eksempel

=ARABISK("MXIV") returnerer 1014

=ARABISK("MMII") returnerer 2002

ASC

ASC funksjonen konverterer fullbreidde til halvbreidde ASCII- og katakana-teikn. Returnerer ein tekststreng.

Du kan finne ein konverteringstabell på https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions.

Syntaks

ASC("Tekst")

Tekst er teksten som inneheld teikn som skal konverterast.

Sjå også JIS-funksjonen.

BAHTTEKST (BAHTTEXT på engelsk)

Gjer eit tal om til Thaitekst, inklusive Thaivalutanamn.

Syntaks

BAHTTEKST(Tal)

Tal er eit vilkårleg tal. «Baht» vert lagt til den heile delen av talet, og «Satang» vert lagt til desimaldelen av talet.

Eksempel

=BAHTTEKST(12,65) returnerer ein streng i Thaiteikn som omsett vert «Tolv Baht og sekstifem Satang».

BASE

Gjer om eit positivt heiltal til ein tekst i eit bestemt talsystem. Tala 0-9 og bokstavane A-Z vert brukte.

Syntaks

BASE(Tal; Grunntal; [Minimumslengd])

Tal er det positive heiltalet som skal konverterast.

Base indikerer basen for talsystemet. Det kan vara alle positive heiltal mellom 2 og 36.

Minimumlengd (valfri) bestemmer den minste lengda på teiknsekvensen som skal lagast. Dersom teksten er kortare enn denne minstelengda, vert det lagt til nullar til venstre i strengen.

Eksempel

=BASIS(17; 10; 4) returnerer 0017 i det desimale talsystemet (titalssystemet).

=BASIS(17; 2) returnerer 10001 i det binære talsystemet.

=BASIS(255; 16; 4) returnerer 00FF i det heksadesimale talsystemet.

BYT.UT (SUBSTITUTE på engelsk)

Byter ut ein tekst med ein ny tekst i ein streng.

Syntaks

BYT.UT("Tekst"; "SøkeTekst"; "NyTekst"; Førekomst)

Tekst er teksten der tekstsegmenta skal bytast ut.

SøkTekst er tekstsegmentet som skal byttast ut (fleire gongar).

NyTekst er teksten som skal erstatte tekstsegmentet.

Førekomst (valfri) indikerer kva førekomst av søkjeteksten som skal byttast ut. Dersom denne parameteren manglar, vert alle førekomstane bytt ut.

Eksempel

=BYT.UT("123123123";"3";"abc") returnerer 12abc12abc12abc

=BYT.UT("123123123";"3";"abc";2) returnerer 12312abc123

DESIMAL (DECIMAL på engelsk)

Konverterer tekst med teikn frå eit talsystem til eit positivt heiltal med den gjevne radix-basen. Basen må vera i området 2 til 36. Mellomrom og tabuleringar vert ignorerte. Feltet Tekst skil ikkje mellom små og store bokstavar.

Viss basen er 16 vert eit innleiande x eller X, 0x eller 0X eller avsluttande h eller H ignorerte. Viss basen er 2, vert avsluttande b eller B ignorert. Andre teikn som ikkje høyrer til i talsystemet vil generere ein feil.

Syntaks

DESIMAL("Tekst"; Base)

Tekst er teksten som skal konverterast. Om du ønskjer å skilja mellom eit heksadesimalt tal som for eksempel A1 og referansen til cella A1, må du setja talet i hermeteikn. Eksempel "A1" eller "FACE".

Base indikerer basen for talsystemet. Det kan vara alle positive heiltal mellom 2 og 36.

Eksempel

=DESIMAL("17"; 10) returnerer 17.

=DESIMAL("FACE"; 16) returnerer 64206.

=DESIMAL("0101"; 2) returnerer 5.

ERSTATT (REPLACE på engelsk)

Byter ut ein del av ein tekststreng med ein annan. Kan brukast til å byta ut både teikn og tal (tala vert automatisk gjorde om til tekst). Resultatet av denne funksjonen vert alltid vist som tekst. Om du vil gjera fleire utrekningar på eit tal som er bytt ut med tekst, må du gjera om teksten til eittal ved å bruka VERDI-funksjonen.

All tekst som inneheld tal må vera i hermeteikn (") dersom du ikkje ønskjer at han skal tolkast som tal og automatisk verta konvertert til tekst.

Syntaks

ERSTATT("Tekst"; Plassering; Lengd; "NyTekst")

Tekst er den teksten der ein del av innhaldet skal bytast ut.

Posisjon er startpunktet for utskiftinga.

Lengd er kor mange teikn i Tekst som skal bytast ut.

NyTekst er den teksten som skal bytast ut i Tekst.

Eksempel

ERSTATT("1234567"; 1; 1; "444") returnerer "444234567". Eitt teikn i posisjon 1 er erstatta av heile NyTekst.

FAST (FIXED på engelsk)

Returnerer eit tal som tekst med eit bestemt tal desimalar og med eller utan tusenskiljeteikn.

Syntaks

FAST(Tal; Desimalar; IngenTusenskiljeteikn)

Tal er talet som skal konverterast.

Desimalar er talet på desimalar som skal visast.

IngenTusenSkiljeteikn (valfri) bestemmer om det skal brukast skiljeteikn som skilje mellom tusentala. Viss parameteren er eit tal ulik 0, vert skiljeteiknet ikkje brukt. Er talet lik 0 eller manglar, vil tusenskiljeteiknet du har sett i gjeldande lokale innstillingar verta brukt.

Eksempel

=FAST(1234567,89;3) returnerer 1.234.567,890 som ein tekststreng.

=FAST(1234567,89;3;1) returnerer 1234567.890 som ein tekststreng.

FINN (FIND på engelsk)

Returnerer plasseringa av ein streng i ein annan streng. Du kan òg skriva inn kvar søket skal byrja.Søkjeordet kan vera eit tal eller ein annan teiknstreng. Søket skil mellom store og små bokstavar.

Syntaks

FINN("FinnTekst"; "Tekst"; Plassering)

FinnTekst er teksten som skal finnast. («Nåla»).

Tekst er teksten det skal søkjast i. («Høystakken»).

Plasering (valfri) er posisjonen i teksten som søket skal byrja frå.

Eksempel

=FINN(76; 998877665544) returnerer 6.

GJENTA (REPT på engelsk)

Denne funksjonen tek opp att ein tekststreng eit visst tal gongar.

Syntaks

GJENTA("Tekst"; Tal)

Tekst er teksten som skal gjentakast.

Tal er talet på gjentakingar.

Resultatet kan høgst vere 255 teikn.

Eksempel

=GENTA("God morgon";2) returnerer God morgonGod morgon.

HØGRE (RIGHT på engelsk)

Returnerer teikna lengst til høgre i ein tekst.

Syntaks

HØGRE("Tekst"; Tal)

Tekst er teksten som teikna skal hentast ut frå.

Tal (valfri) er talet på teikn som skal hentast ut frå den høgre sida av teksten.

Eksempel

=HØGRE("Søndag";2) returnerer ag.

HØGREB (RIGHTB på engelsk)

Returnerer det siste teiknet eller dei siste teikna i ein tekst som bruker dobbelbyte teiknsett (DBCS).

Syntaks

HØGREB("Tekst"; Tal_på_byte)

Tekst er teksten som dei høgre teikna skal hentast ut frå.

Tal_på_byte (valfri) bestemmer kor mange teikn som HØGREB skal dra ut, basert på byte.

Eksempel

HØGREB("中国";1) returnerer « » (1 byte er berre halvparten av eit DBCS-teikn og mellomrom vert returnert i staden).

HØGREB("中国";2) returnerer «国» (2 byte er eit fullstendig DBCS-teikn).

HØGREB("中国";3) returnerer « 国» (3 byte er eitt og eit halvt DBCS-teikn. Det vert difor returnert eit mellomrom for det første halve teiknet).

HØGREB("中国";4) returnnerer «中国» (4 byte er to fullstendige DBCS-teikn).

HØGEB("office";3) returnerer «ice» (3 ikkje-DBCS-teikn, kvar på 1 byte).

JIS

JIS-funksjonen konverterer halvbreidde ASCII- og katakana-teikn til fullbreidde ASCII- og katakana-teikn. Returnerer ein tekststreng.

Du kan finne ein konverteringstabell på https://wiki.documentfoundation.org/Calc/Features/JIS_and_ASC_functions.

Syntaks

JIS("tekst")

Tekst er teksten som inneheld teikn som skal konverterast.

Sjå også funksjonen ASC.

KJEDA.SAMAN (CONCATENATE på engelsk)

Slår saman fleire deltekstar til ein samanhengande tekst.

Syntaks

KJEDA.SAMAN(Tekst1; …; Tekst30)

Tekst1; Tekst2; ... representerer opp til 30 tekstdelar som skal slåast saman til éin streng.

Eksempel

=KJEDA.SAMAN("God ";"morgon ";"fru ";"Nordmann") returnerer: God morgon fru Nordmann.

KODE (CODE på engelsk)

Returnerer ein talkode for det første teiknet i ein tekststreng.

Syntaks

KODE("Tekst")

Tekst er teksten der koden til det første teiknet skal finnast.

Kodar som er større enn 127 er avhengige av kva for teiknsett du brukar på systemet ditt (for eksempel ISO-8859-1, ISO-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) og det er difor ikkje sikkert at dei er portable.

Eksempel

=KODE("Hieronymus") returnerer 72, =KODE("hieroglyfisk") returnerer 104.

Merknadsikon

Koden som vert bruk her refererer ikkje til ASCII, men til den teikntabellen som er i bruk.


LENGD (LEN på engelsk)

Returnerer lengda på ein tekststreng medrekna mellomrom.

Syntaks

LENGD("Tekst")

Tekst er teksten som du skal finne lengda til.

Eksempel

=LENGD("God ettermiddag") returnerer 15.

=LENGD(12345,67) returnerer 8.

LENGDB (LENB på engelsk)

For teiknsett som bruker to byte for å definera eit teikn (DBCS). Returnerer talet på byte som er brukte for å laga teikna i ein tekststreng.

Syntaks

LENGDB("Tekst")

Tekst er teksten som du skal finne lengda til.

Eksempel

LENGDB("中") returnerer 2 (1 DBCS-teikn inneheld 2 byte).

LENGDB("中国") returnerer 4 (2 DBCS-teikn med 2 byte kvar).

LENGDB("office") returnerer 6 (6 ikkje-DBCS-teikn der kvat teikn inneheld 1 byte).

=LENGDB("God ettermiddag") returnerer 15.

=LENGDB(12345,67) returnerer 8.

MIDT

Returnerer ein tekststreng frå ein tekststreng. Parametrane gjev startposisjonen og kor mange teikn.

Syntaks

MIDT("Tekst"; Start; Tal)

Tekst er teksten som teikna skal hentast frå.

Start er posisjonen for det første teiknet i strengen du skal hente ut.

Tal er kor mange teikn som skal hentast ut.

Eksempel

=MIDT("office";2;2) returnerer ff.

MIDTB

Returnerer ein tekststreng frå ein DBCS-tekst. Parametrane gjev startposisjonen og kor mange teikn som skal returnerast.

Syntaks

MIDTB("Tekst"; Start; Tal_på_byte)

Tekst er teksten som teikna skal hentast frå.

Start er posisjonen for det første teiknet i strengen du skal hente ut.

Tal_på_byte er kor mange teikn MIDTB skal hente ut frå teksten, i byte.

Eksempel

MIDTB("中国";1;0) returnerer «» (0 byte er alltid ein tom streng).

MIDTB("中国";1;1) returnerer « » (1 byte er berre eit halvt DBCS-teikn og resultatet vert difor eit mellomrom).

MIDTB("中国";1;2) returnerer «中» (2 byte er eit fullstendig DBCS-teikn).

MIDTB("中国";1;3) returnerer «中 » (3 byte er eitt og eit halvt DBCS-teikn. Det siste teiknet er difor eit mellomrom).

MIDTB("中国";1;4) returnnerer «中国» (4 byte er to fullstendige DBCS-teikn).

MIDTB("中国";2;1) returnerer « » (den 2. byteposisjonen er ikkje byrjinga av eit teikn i ein DBCS-streng og resultatet vert difor eit mellomrom).

MIDTB("中国";2;2) returnerer « » (den 2. byteposisjonen peikar til den siste halvdelen av det første teiknet i ein DBCS-streng. Dei 2 bytane som vert returnerte er difor den siste halvparten av det første teiknet og den første halvparten av det andre teiknet. Det vert difor returnert 2 mellomrom).

MIDTB("中国";2;3) returnerer « 国» (den 2. byteposisjonen er ikkje byrjinga av eit teikn i ein DBCS-streng og resultatet vert difor eit mellomrom for byteposisjon 2).

MIDTB("中国";3;1) returnerer « » (den 3. byteposisjonen er ved byrjinga av eit teikn i ein DBCS-streng, men 1 byte er berre halvparten av eit DBCS-teikn og difor vert difor eit mellomrom returnert).

MIDTB("中国";3;2) returnerer « » (den 3. byteposisjonen er ved byrjinga av eit teikn i ein DBCS-streng og 2 byte utgjer eit DBCS-teikn).

MIDTB("office";2;3) returnerer «ffi» (den 2. byteposisjonen er ved byrjinga av eit teikn i ein ikkje-DBCSstreng og 3 byte av ein ikkje-DBCS-streng utgjer 3 teikn).

NØYAKTIG (EXACT på engelsk)

Samanliknar to tekststrengar og returnerer SANN om dei er nøyaktig like, elles USANN. Denne funksjonen skil mellom store og små bokstavar.

Syntaks

NØYAKTIG("Tekst1"; "Tekst2")

Tekst1 er den første teksten som skal samanliknast.

Tekst2 er den andre teksten som skal samanliknast.

Eksempel

=NØYAKTIG("microsystems"; "Microsystems") returnerer USANN.

REINSK (CLEAN på engelsk)

Fjernar alle teikn som ikkje kan skrivast ut frå strengen.

Syntaks

REINSK("Tekst")

Tekst refererer til teksten som alle teikn som ikkje kan skrivast ut, vert fjerna frå.

ROMARTAL (ROMAN på engelsk)

Gjer om eit tal til eit romartal. verdiområdet må liggja mellom 0 og 3999, og modusverdien må liggja mellom 0 og 4.

Syntaks

ROMARTAL(Tal; Modus)

Tal er talet som skal konverterast til eit romartal.

Modus (valfri) er graden av forenkling. Dess høgare verdi dess meir vert romartalet forenkla.

Eksempel

=ROMARTAL(999) returnerer CMXCIX

=ROMARTAL(999; 0) returnerer CMXCIX

=ROMARTAL (999; 1) returnerer LMVLIV

=ROMARTAL(999; 2) returnerer XMIX

=ROMARTAL(999; 3) returnerer VMIV

=ROMARTAL(999; 4) returnerer IM

SMÅ (LOWER på engelsk)

Gjer om alle store bokstavar i ein tekst til små bokstavar.

Syntaks

SMÅ("Tekst")

Tekst refererer til teksten som skal konverterast.

Eksempel

=SMÅ("Sola") returnerer sola.

STOR.FORBOKSTAV (PROPER på engelsk)

Skriv den første bokstaven i kvart ord i ein tekststreng med stor forbokstav.

Syntaks

STOR.FORBOKSTAV("Tekst")

Tekst refererer til teksten som skal konverterast.

Eksempel

=STOR.FORBOKSTAV("open office") returnerer Open Office.

STORE (UPPER på engelsk)

Gjer om strengen i tekstfeltet til store bokstavar.

Syntaks

STORE("Tekst")

Tekst er teksten med små bokstavar som du vil konvertere til store bokstavar.

Eksempel

=STORE("God morgon") returnerer GOD MORGON.

SØK (SEARCH på engelsk)

Returnerer posisjonen til ein deltekst i ein tekststreng. Du kan setja startposisjonen til søket. Søkjeteksten kan vera eit tal eller ein streng med teikn. Søket skil ikkje mellom store og små bokstavar.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

SØK("FinnTekst"; "Tekst"; Plassering)

FinnTekst er teksten det skal søkast etter.

Tekst er teksten det skal søkast i.

Plassering (valfri) er plasseringa i teksten som søket skal byrje frå.

Eksempel

=SØK(54; 998877665544) returnerer 10.

T

Denne funksjonen returnerer målteksten, eller ein tom tekststreng viss målet ikkje er ein tekst.

Syntaks

T(Verdi)

Dersom Verdi er ein tekststreng eller refererer til ein tekststreng, returnerer T denne tekststrengen, ellers returnerer han ein tom tekststreng.

Eksempel

=T(12345) returnerer ein tom streng "".

=T("12345") returnerer strengen 12345.

TEIKNKODE

Gjer om eit tal til eit teikn i samsvar med den kodetabellen som er i bruk. Talet kan vera to- eller tresifra og berre heile tal kan brukast.

Kodar som er større enn 127 er avhengige av kva for teiknsett du brukar på systemet ditt (for eksempel ISO-8859-1, ISO-8859-2, Windows-1252, Windows-1250) og det er difor ikkje sikkert at dei er portable.

Syntaks

TEIKNKODE(Tal)

Tal er eit heiltal mellom 1 og 255 som representerer talverdien til teiknet.

Eksempel

TEIKNKODE(100) returnerer teiknet d.

="abc" & CHAR(10) & "def" set teiknet for linjeskift inn i strengen.

TEKST (TEXT på engelsk)

Konverterer eit tal til eit teikn i samsvar med eit gjeve format.

Syntaks

TEKST(Tal; Format)

Tal: Talet som skal konverterast.

Format er teksten som definerer formatet. Bruk desimal- og tusenskiljeteikn ut frå språkinnstillinga i celleformatet.

Eksempel

=TEKST(12,34567;"###,##") returnerer teksten 12,35

=TEKST(12,34567;"000,00")returnerer teksten 012,35

TRIM

Tar bort ekstra mellomrom frå ein streng slik at det berre vert igjen eitt mellomrom mellom ord.

Syntaks

TRIM("Tekst")

Tekst er teksten som mellomromma skal fjernast frå.

Eksempel

=TRIM(" hallo......verda ") returnerer «hallo verda» utan mellomrom før og etter, og eitt enkelt mellomrom mellom orda.

UNICODE

Returnerer talkoden for det første Unicode-teiknet i ein tekststreng.

Syntaks

UNICODE("Tekst")

Eksempel

=UNICODE("©") returnerer unicodeverdien 169 for copyrightteiknet.

Tipsikon

Sjå også UNITEIKN()-funksjonen.


UNITEIKN (UNICHAR på engelsk)

Konverterer ein teiknkode til eit Unicode-teikn eller ein Unicode-bokstav.

Syntaks

UNITEIKN(tal)

Eksempel

=UNITEIKN(169) returnerer opphavsrettteiknet ©.

Tipsikon

Sjå også UNICODE()-funksjonen.


VALUTA (DOLLAR på engelsk)

Konverterer eit tal til ein sum i valutaformatet avrunda til spesifiserte desimalar. Skriv talet som skal konverterast inn i feltet Verdi. Du kan også skriva inn talet på desimalar i feltet Desimalar. Dersom det ikkje er skrive noko her, vert alle tala i valutaformat viste med to desimalar.

Du bestemmer valutaformatet i systeminnstillingane.

Syntaks

VALUTA(Verdi; Desimal)

Verdi er eit tal, ein referanse til ei celle med eit tal eller ein formel som returnerer eit tal.

Desimalar er talet på desimalar.

Eksempel

=VALUTA(255) returnerer kr 255,00.

VALUTA(367,456; 2) returnerer kr 367,46. Bruk det desimalteiknet som svarar til den gjeldande lokale innstillinga.

VENSTRE (LEFT på engelsk)

Returnerer det første teiknet eller dei første teikna i ein tekst.

Syntaks

VENSTRE("Tekst"; Tal)

Tekst er teksten teikna skal hentast frå.

Tal (valfri) er talet på kor mange teikn frå byrjinga av teksten som skal returnerast. Dersom denne parameteren ikkje er sett, vert det returnert eitt teikn.

Eksempel

=VENSTRE("utdata"; 3) returnerer «utd».

VENSTREB (LEFTB på engelsk)

Returnerer dei første teikna av ein DBCS-tekst.

Syntaks

VENSTREB("Tekst"; Tal_på_byte)

Tekst er teksten teikna skal hentast frå.

Tal_på_byte (valfri) er talet på kor mange teikn frå byrjinga av teksten som skal returnerast, basert på byte. Dersom denne parameteren ikkje er sett, vert eitt teikn returnert.

Eksempel

VENSTREB("中国";1) returnerer « » (1 byte er berre halvparten av eit DBCS-teikn og mellomrom vert returnert i staden).

VENSTREB("中国";2) returnerer «中» (2 byte er eit fullstendig DBCS-teikn).

VENSTREB("中国";3) returnerer «中 » (3 byte er eitt og eit halvt DBCS-teikn. Det siste teiknet er difor eit mellomrom).

VENSTREB("中国";4) returnnerer «中国» (4 byte er to fullstendige DBCS-teikn).

VENSTREB("office";3) returnerer "off" (3 ikkje-DBCS-teikn, kvar på 1 byte).

VERDI (VALUE på engelsk)

Gjer om ein tekst til eit tal.

Syntaks

VERDI("Tekst")

Tekst er den teksten som skal konverterast til eit tal.

Eksempel

=VERDI("4321") returnerer 4321.