Databasefunksjonar

Dette avsnittet handlar om funksjonar med data sett opp som éi rad med data for éin post.

Merknadsikon

Databasekategorien kan forvekslast med ein database integrert i LibreOffice. Men det er ingen samanheng mellom ein database i LibreOffice og Databasekategorien i LibreOffice Calc.


Eksempeldata:

Følgjande data vert nytta i nokre av eksempla på funksjonsbeskrivingar:

Området A1:E10 viser borna som er inviterte til Jonas sin fødselsdagsfest. Følgjande informasjon er skrive inn for kvart element: kolonne A viser namnet, B klassetrinn, så alder i år, avstand til skolen i meter og vekt i kilogram.

A

B

C

D

E

1

Namn

Klasse

Alder

Avstand til skole

Vekt

2

Andy

3

9

150

40

3

Betty

4

10

1000

42

4

Charles

3

10

300

51

5

Daniel

5

11

1200

48

6

Eva

2

8

650

33

7

Frank

2

7

300

42

8

Total

1

7

200

36

9

Harry

3

9

1200

44

10

Irene

2

8

1000

42

11

12

13

Namn

Klasse

Alder

Avstand til skole

Vekt

14

>600

15

16

DTAL.PÅ

5


Formelen i celle B16 er =DTAL.PÅ(A1:E10;D1;A13:E14)

Databasefunksjonsparametrar:

Følgjande element er parameterdefinisjonane for alle databasefunksjonane:

Database er celleområdet som definerer databasen.

Databasefelt spesifiserer den kolonnen som funksjonen brukar etter at søkjekriteriet frå den første parameteren er oppgitt og dataradene er markerte. Det er ikkje relatert til sjølve søkjekriteriet. Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Søkjekriteria er celleområdet som inneheld søkjekriteriet. Viss du skriv fleire kriterium i same rada, vert desse kopla saman med eit OG. Viss du skriv kriteria i ulike rader, vert desse kopla saman med eit ELLER. Tome celler i søkjekriteria vert ignorerte.

Vel LibreOffice Calc → Rekn ut for å definera korleis LibreOffice Calc skal søkja etter identiske postar.

Sjå også Wikisida om Conditional Counting and Summation.

DHENT (DGET på engelsk)

DHENT returnerer innhaldet av dei refererte cellene i ein database som passar med dei valde søkjekriteria. Om det skjer ein feil, returnerer funksjonen #VERDI! om rada ikkje vart funnen, og Err502 om meir enn ei celle vart funnen.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DHENT(Database; Databasefelt; Søkjekriterium)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

I eksemplet ovanfor (rull oppover for å sjå det) ønskjer vi å finna ut kva klasse det barnet som er skrive inn i celle A14 går i. Formelen du skriv inn i celle B16 avviker litt frå dei tidlegare eksempla fordi berre éin enkelt kolonne (eitt enkelt databasefelt) kan skriveast inn for parameteren Databasefelt. Skriv inn den denne formelen:

=DHENT(A1:E10;"Klasse";A13:E14)

Skriv inn namnet Frank i A14, og du ser resultatet 2. Frank er i andre klasse. Skriv inn "alder" i staden for "klasse", og du vil få Franks alder.

Eller skriv inn berre verdien 11 i celle C14, og slett dei andre elementa i denne rada. Rediger formelen i B16 slik:

=DHENT(A1:E10;"Namn";A13:E14)

I staden for klasse, vert det her spurd etter namnet. Svaret vert vist med det same: Daniel er det eineste barnet som er 11 år.

DPRODUKT (DPRODUCT på engelsk)

DPRODUKT multipliserer alle cellene i eit dataområde der celleinnhaldet passar med dei valde søkjekriteria.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

PRODUKT(Database; Databasefelt; Søkjekriterium)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

I fødselsdagsfesteksemplet ovanfor (rull oppover), finst det ingen meiningsfylt bruk av denne funksjonen.

DSTDAV (DSTDEV på engelsk)

DSTDAV reknar ut standardavviket i ein populasjon basert på eit utval ved å bruka dei tala i ein databasekolonne som passar med dei valde vilkåra. Oppføringane vert handsama som eit datautval. Det vil seia at underoppføringane i eksempelet representerer eit utval av alle underoppføringane. Merk at du ikkje kan få eit representativt utval frå ei underoppføring av under1000.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DSTDAV(Database; Databasefelt; Søkjekriterium)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finna standardavviket av vekta for alle borna på same alder i eksemplet (rull oppover), skriv inn denne formelen i B16:

=DSTDAV(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så vidare, ein etter ein. Resultatet vert standardavviket for vekta av alle borna på denne alderen.

DSTDAVP (DSTDEVP på engelsk)

DSTAVP reknar ut standardavviket i ein populasjon ut frå alle cellene i eit dataområde som passar med søkjekriteria. Oppføringane frå eksemplet vert handsama som heile populasjonen.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DSTDAVP(Database; Databasefelt; Søkjekriterium)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finna standardavviket for vekta til alle borna på same alder på Jonas sin fødselsdagsfest (rull oppover), skriv inn denne formelen i B16:

=DSTDAVP(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så vidare, ein etter ein. Resultatet vil vera standardavviket for vekta av alle borna på same alder som vekta vart undersøkt for.

DSUMMER (DSUM på engelsk)

DSUMMER returnerer summen av alle cellene i eit databasefelt i alle radene (postane) som passar med dei valde søkjekriteria.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DSUMMER(Database; Databasefelt; Søkjekriteria)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finna lengda på den kombinerte avstanden til skolen for alle borna ved Jonas sin fødselsdagsfest (sjå ovanfor) som går i andre klasse, skriv inn denne formelen i B16:

=DMIN(A1:E10;"Avstand til skule";A13:E14)

Skriv inn 2 i rad 14 under klasse. Summen (1950) av avstandane til skulen for alle borna som går i andre klasse vert vist.

DTAL.PÅ (DCOUNT på engelsk)

DTAL.PÅ tel kor mange rader (postar) i ein database som passar til dei valde søkjekriteria og som inneheld talverdiar i Databasefelt-kolonnen.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DTAL.PÅ(Database; [Databasefelt]; Søkjekriterium)

Viss det ikkje er noko argument i Databasefelt, vil DTAL.PÅ returnere talet på alle kolonnane som oppfyller kriteria.Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

I eksempelet ovanfor ønskjer vi å vita kor mange born som har meir enn 600 meter til skolen. Resultatet vert vist i celle B16. Plassér peikaren i celle B16. Skriv inn formelen =DTAL.PÅ(A1:E10;D1;A13:E14) i B16. Funksjonsvegvisaren kan hjelpa deg med å skriva inn celleområdet.

Database er dataområdet det skal søkjast i, inklusive overskriftene. I dette tilfellet A1:E10. Databasefelt er kolonnen til søkjekriteria, i dette tilfellet kolonnen med talverdien for avstanden. Søkjekriteria er det området der du skriv inn søkjeparametra, i dette tilfellet A13:E14.

For å finna ut av kor mange born i andre klasse som er meir enn 7 år gamle, slett inntastinga >600 i celle D14 og skriv inn 2 i celle B14 under klasse, og tast inn >7 i celle C14 til høgre. Resultatet er 2. To born går i andre klasse og er over 7 år. Då begge kriteria er i den same rad, vert dei kopla med OG.

DTAL.PÅA (DCOUNTA på engelsk)

DTAL.PÅA tel kor mange rader (postar) i ein database som passar til dei valde søkjekriteria og som inneheld tal eller alfanumeriske verdiar.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DTAL.PÅA(Database; [Databasefelt]; Søkjekriterium)

Viss det ikkje er noko argument i Databasefelt, vil DTAL.PÅA returnere talet på alle kolonnane som oppfyller kriteria.Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

I eksempelet ovanfor kan du søkja på kor mange born som har eit namn som byrjar med E eller ein bokstav seinare enn E i alfabetet. Rediger formelen i B16 til DTAL.PÅA( A1:E10; "Namn"; A13:E14). Slett det gamle søkjekriteriet og skriv inn >=E under namn i feltet A14. Resultatet er 5. Viss du nå slettar alle talverdiane for Greta i rad 8, vert resultatet endra til 4. Rad 8 er nå ikkje tatt med i talet fordi det nå ikkje inneheld verdiar. Namnet Greta er tekst, ikkje ein verdi. Merk at parameteren Databasefelt må peika på ein kolonne som kan innehalda verdiar.

DVARIANS (DVAR på engelsk)

DVARIANS returnerer variansen av alle cellene i eit databasefelt for dei postane som passar med dei valde søkjekriteria. Oppføringane i eksempelet vert handsama som eit datautval. Merk at du ikkje kan få eit representativt resultat frå eit datautval mindre enn 1000.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DVARIANS(Database; Databasefelt; Søkjekriteria)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finna variansen av vekta av alle borna på same alder i eksempelet ovanfor (rull oppover), skriv inn denne formelen i B16:

=DVARIANS(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så vidare, ein etter ein. Resultatet vert variansen av vekta for alle borna på denne alderen.

DVARIANSP (DVARP på engelsk)

DVARIANSP returnerer variansen av verdiane i alle cellene i eit databasefelt for dei postane som passar med dei valde søkjekriteria. Oppføringane frå eksempelet vert handsama som ein heil populasjon.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DVARIANSP(Database; Databasefelt; Søkjekriteria)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finna variansen av vekta for alle borna på same alder ved Jonas sin fødselsdagsfest (sjå ovanfor), skriv inn denne formelen i B16:

=DVARIANSP(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14 skal du under alder skriva inn 7, 8, 9 og så vidare, ein etter ein. Variansen for av vekta for alle borna på denne alderen som deltar på Jonas sin fødselsdagsfest vert vist.

GJENNOMSNITT (AVERAGE på engelsk)

DGJENNOMSNITT returnerer gjennomsnittet av verdiane i alle cellene (felta) i alle radene (databaseoppføringane) som passar med dei valde søkjekriteria.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DGJENNOMSNITT(Database; Databasefelt; Søkekriterium)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finna den gjennomsnittlege vekta av alle borna på same alder i eksemplet ovanfor (rull oppover), skriv inn denne formelen i B16:

=DGJENNOMSNITT(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

I rad 14, under alder, skriv inn 7, 8, 9 og så vidare, ein etter ein. Den gjennomsnitlege vekta av alle borna på samme alder vert vist.

MAKS (MAX på engelsk)

DMAKS returnerer det høgste innhaldet i ei celle (eit felt) i ein database (alle oppføringane) som passar med dei valde søkjekriteria.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DMAKS(Database; Databasefelt; Søkjekriterium)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finne ut kor mykje det tyngste barnet i hvar klasse veg i det førre eksempelet (rull oppover), skriv inn denne formelen i B16:

=DMAKS(A1:E10;"Vekt";A13:E14)

Under 'Klasse', skriv inn 1, 2, 3 og så vidare, ein etter ein. Etter å ha skrive inn eit tal for klasse, vert vekta til det tyngste barnet i klassen vist.

MIN

DMIN returnerer det minste innhaldet i ei celle (eit felt) i ein database (alle oppføringane) som passar med dei valde søkjekriteria.

Søket har støtte for regulære uttrykk. Du kan for eksempel skriva inn «all.*» for å finne den første førekomsten av «all» etterfylgd av kva teikn som helst. Viss du vil søkja etter ein tekst som også er eit uttrykk, må du skriva inn \ framføre kvart teikn i søkeordet. Du kan slå den automatiske evalueringa av uttrykk av og på i LibreOffice Calc → Rekn ut.

Syntaks

DMIN(Database; Databasefelt; Søkjekriterium)

Som parameter for databasefeltet kan du bruka ein referanse til ei overskriftscelle eller eit tal (byrjar med 1) for ein kolonne i databaseområdet. For å referere til ein kolonne ved hjelp av kolonnenamnet, skriv du hermeteikn (" ") rundt namnet.

Eksempel

For å finna den kortaste avstanden til skolen for borna i kvar klasse i det førre eksemplet (rull oppover), skriv inn denne formelen i B16:

=DMIN(A1:E10;"Avstand til skole";A13:E14)

I rad 14, under klasse, skriv inn 1, 2, 3 og så vidare, ein etter ein. Den kortaste avstanden til skolen for kvar klasse vert vist,