Round-funksjonen [VBA]

Funksjonen Round rundar av eit tal til eit spesifisert tal på siffer.

Åtvaringsikon

Denne funksjonen eller konstanten er slått på med uttrykket Option VBASupport 1 sett framføre den køyrbare programkoden i ein modul.


Syntaks:

Round( expression as Double [,numdecimalplaces as Integer] ) 

Returverdi:

Double

Parameterar:

uttrykk: Nødvendig. Talet som skal avrundast.

talpådesimalplassar: Valfritt. Bestemmer kor mange desimalplassar som skal inkluderast i avrundinga. Standard er 0.

Feilkodar

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:

REM ***** BASIC *****

Option VBASupport 1

Sub Example_Round

 Dim r 

 r = Pi

 print r ' 3,14159265358979

 print Round(r, 5) ' 3,14159

 r = exp(1)

 print r ' 2,71828182845904

 print Round(r) ' 3

End Sub